Svalövs kommun

Vandringsled i Råådalen kan bli verklighet

Miljövårdsfonden har beviljat Svalövs kommun och Helsingborgs stad 150 000 kr för att genomföra en förstudie kring ledutveckling i Råådalen.

Skriv alternativtext här...

Foto: Thomas Arnström

Syftet med projektet är att inventera och kartlägga en möjlig sträckning för en vandringsled som kan bli en del av Skåneleden. Målet är att förankra och komma överens med markägare, kartlägga vilka lokala intressenter som finns längs leden samt klargöra vilka fortsatta processer som krävs för att förverkliga en Skåneled.

Koppla samman kust och skog
Bakgrund till projektet är att man sedan länge har efterfrågat möjligheten att vandra utmed Råådalen och koppla samman kust och skog. Helsingborgs och Svalövs kommuner har skilda förutsättningar när det gäller befolkningsmängd och andel tillgänglig natur. Helsingborg med över 130 000 invånare har 10 % natur medan förutsättningarna i Svalöv är det omvända. Med sina 13 000 invånare och stora naturområden på Söderåsen erbjuder Svalöv regionalt viktiga friluftsområden som attraherar många. Helsingborg och Svalöv har delsträckor av Skåneleden redan idag genom Öresundsleden och Ås till ås-leden. Detta projekt skulle utreda och kartlägga möjligheterna att anlägga en Skåneled som förbinder Öresund med Söderåsen via Råådalen.

Flera gånger tidigare har frågan lyfts om en gång- och cykelkoppling  med kvalité. Senast frågan var uppe hade kommunerna och företagare inom turistnäringen en ansökan framme för fyra år sedan till Landbygdsprogrammet LEADER inom EU. Av olika skäl fullföljdes inte ansökan trots stort intresse från alla parter. I Samband med arbetet att ta fram en gemensam ”Strukturplan” inom Skåne Nordväst behandlades även grönstrukturen. Detta arbete tydliggjorde än en gång behovet av en koppling mellan kust och skog – Stad och natur.

När startar projektet?
Projektet startar så fort bidrag har beviljats och en processledare anlitats. Rimlig start är augusti/september 2014. Förankringsprocess av ledsträckning förväntas pågå med markägare, byalag, näringsliv i olika konstellationer under höst och vinter 2015.

För frågor angående administration av projektet:
Fredrik Bengtsson, Ekolog, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg Tel: 042-10 52 71

Kontaktpersoner i Svalöv:
Thomas Arnström, Strategisk utvecklare
Tel: 0418-47 50 17

Björn Svensson, Verksamhetschef Fritid
Tel: 0418-47 50 30

Leif Wennerberg, Näringslivs- och turistchef
Tel: 0418-44 86 30

Publicerad: 2014-08-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun