Svalövs kommun

Information om samråd

Planprogram för Billeberga tätort ställs ut för samråd från den 13 september till den 4 oktober.

Foto på Billeberga kyrka i bakgrunden och ett Pågatåg som passerar i förgrunden.

Planprogrammet finnas att ta del av under öppettider på biblioteket i Billeberga och kommunhuset i Svalöv samt  här på kommunens webbplatsöppnas i nytt fönster.

För information och utskick av handlingar kontaktas Plan & Bygg via kommunens växel: 0418 - 47 50 00.

Samrådsmöte hålls tisdagen den 19 september kl. 19.00 i Billeberga församlingshem.

Programområdet omfattar hela Billeberga, som ligger 8 kilometer sydväst om Svalöv. Billeberga ligger strategiskt placerad med cirka en mil till kusten vid Landskrona och knappt tre mil till Söderåsens nationalpark med storslagen natur för rekreation. Pendlingsavstånden till bl.a. Lund, Malmö och Helsingborg är korta. I norr gränsar Billeberga till riksväg 17 som går mellan Landskrona och Eslöv. I övriga väderstreck bildar det omgivande kulturlandskapet med enstaka gårdar gräns mot Billeberga.

Planprogrammet för Billeberga har till syfte att pröva förutsättningarna för utbyggnad av Billeberga samt att ange mål och riktlinjer för Billebergas utveckling.

Programmet är inte juridiskt bindande, men ska tillsammans med samrådsredogörelsen över programmet, ligga till grund för det fortsatta detaljplaneplanarbetet.

Planprogrammet ska omfatta en utvecklings- och utbyggnadsstrategi för Billeberga med bland annat nya bostadsområden, kompletteringsbebyggelse, områden för rekreation, mark för handelsetableringar, verksamheter och kommunal service, nya gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder samt ge en ökad tillgänglighet till natur- och parkmark.

Synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post.

Senast den 4 oktober 2017 måst vi ha synpunkterna.

Svalövs kommun/ Plan & Bygg

Publicerad: 2017-09-12

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun