Svalövs kommun

Gator och trafik

Nya Bantorget i Teckomatorp

Väghållare

Väghållare är den som bär ansvaret för vägens drift och underhåll, t.ex. beläggningsarbeten, förstärkningsåtgärder, gatusopning och snöröjning. Gatusopning utförs normalt 1 gång/år under senvåren. Dock ansvarar fastighetsägare för såväl renhållning som snöröjning utanför den egna fastigheten.

1. Kommunen är väghållare - inom tättbebyggt område, med undantag av genomfartsvägarna.

2. Trafikverket är väghållare - för det statliga vägnätet, vilket inkluderar genomfartsvägarna inom tättbebyggt område ovan

3. Enskilda vägar utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållare för dessa vägar är markägare, vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar etc. En del enskilda vägar erhåller statsbidrag.

Låt det grönska - men inte utanför din tomt

Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att fastighetens vegetation inte skymmer sikten för trafikanterna.
• Gång- och cykelbanor ska ha en fri höjd upp till 2,5 m där ingen vegetation får förekomma.
• Gator (körbana) ska ha en fri höjd upp till 4,5 m där ingen vegetation får förekomma.
• Skyltar och belysning får inte skymmas av växtlighet.

Klipp häcken - du kan rädda liv!PDF (pdf, 969.9 kB)

Parkeringar

I Svalövs kommun finns inga avgiftsbelagda parkeringar.

Grävningsansökan

Grävanmälan ska göras vid grävning i gatu- och parkmark för att erhålla grävtillstånd.

Har du felanmälningar som gäller Gata och Park kan du lämna dessa här.

Publicerad: 2019-05-06

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Gator och vägar, enskilda vägar, trafikärenden
Vardagar kl 10.00-12.00
0418-47 51 23

Parkeringstillstånd
0418-47 50 00 (växel)

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun