Svalövs kommun

Invasiva växtarter

Testbild

Sjögull vid Svalövssjön

Invasiva växtarter

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Invasiva arter räknas globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald och naturliga ekosystem. Dessa arter kan också få stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt på djurs och även människors hälsa.

Problemet med invasiva arter är att de inte tillhör de ursprungliga ekosystemen och konsumerar och tränger bort inhemska arter.

Europeiska unionen har uppmärksammat problemet och för att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 en EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den så kallade unionsförteckningen över invasiva främmande arter.

För svensk del förväntas en nationell förordning, som reder ut ansvarsområden och regelverk, beslutas under sommaren 2018.

I Svalövs kommun finns flera invasiva arter som till exempel jättebjörnlokan, parkslide, jätteslide och sjögull.

Jättebjörnlokan är en flerårig cirka 2-3 m hög ört som främst växer utmed kommunens vattendrag. Dess bladsaft kan tillsammans med solljus orsaka brännskador/eksem och därför ska man undvika att komma kontakt med växten. Jättebjörnlokan bekämpas mekaniskt (slås med lie eller slåttermaskin) lämpligast på våren.
Jättebjörnloka ska inte förväxlas björnloka eller sibirisk björnloka som har betydligt mindre blommor och blad. Dessa båda arter är betydligt mindre farliga att vidröra och är inte heller invasiva.
(Se bilder nedan)

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka

Sibirisk björnloka

Sibirisk björnloka

Parkslide och jätteslide är fleråriga örter som kan bli 2-2,5 m respektive 3- 4 m höga. Dessa växter är svårbekämpade men marktäckning med en mörk duk kan begränsa spridningen.

Parkslide

Parkslide

Sjögull är en vattenväxt som kan tränga undan andra vattenväxter och bidra till övergödning. Den kan bekämpas genom att man täcker växten och vattenytan med mörk duk.

Markägaren har ansvaret för att invasiva arter inte sprider sig i naturen.

På Svalövs kommuns marker känner vi till att jättebjörnlokan finns i Teckomatorp och Billeberga, att sjögullen finns i Svalövssjön och att parkslide och jätteslide finns i Kågeröd. Kommunen ska försöka bekämpa dessa. Om du hittar dessa arter på andra platser där kommunen har mark, anmäl det på felanmälan via mobilappen eller häröppnas i nytt fönster.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller
Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2018-08-24

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun