Svalövs kommun

Leader Skåne

Leadermöte i Röstånga

Leadermöte i Röstånga

Leader i Skåne Nordväst

Sedan 2007 finns ett programområde för landbygdsutveckling som omfattar Skånes landsbygd. Programperioden pågår till och med 2013. Det övergripande målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Programmet, som finansieras av både EU: s jordbruksfond och genom nationell medfinansiering, omfattar totalt 35 miljarder kronor eller cirka 5 miljarder kronor per år. I Skåne är det Länsstyrelsen som administrerar Landsbygdsprogrammet med en budget på ca 400 miljoner kronor per år.
 
En metod för genomförandet av landsbygdsprogrammet är Leader som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företagare på landsbygden att arbeta lokalt med landsbygdsutveckling i samverkan med den offentliga sektorn, oftast kommunen. Genom att ta tillvara lokalt förankrad kunskap och engagemang tas utvecklingspotentialen fram i bygden i syfte att stärka landsbygden i något av de tre insatsområdena:
  • Öka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landskapet samt
  • Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av  landsbygdsekonomin

 
I nordvästra Skåne har de tio kommunerna arbetat fram en gemensam organisation kring arbetet med Leader. Det innebär att alla tio kommunerna deltar i programmet och att man inrättat ett kontor för hela området. På grund av de regler som finns för bildande av Leader-område har Skåne Nordväst delats in i två områden, ett "Norra" och ett "Södra". Svalövs kommun delas av områdesgränsen och berörs av båda områdena. Man kan beskriva indelningen så att det norra området är skogslandet med Söderåsen, dvs Röstånga, Kågeröd och Ask. Det södra området är slätten med Svalöv, Teckomatorp, Billeberga och Tågarp.
 
Genom att arbetet i stor utsträckning är inriktat på att föra en dialog med ideella föreningar, organisationer, företag och kommuner om nödvändiga utvecklingsinsatser, har vi stor möjlighet att samtidigt sprida information om det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta gärna någon av kontaktpersonerna till höger för information och samtal kring Landsbygdsprogrammet eller om du/ni har utvecklingsidéer för landsbygden i nordvästra Skåne.

Leaderkontoret


Leaderkontoret för det norra området ligger i Åstorp.
Sedan våren 2012 finns ett kontor för det södra området i Landskrona.
Publicerad: 2017-12-18

Sidansvarig: Thomas Arnström

Relaterad information
Kontakt

Utvecklings- och näringslivschef

Katarina Borgstrand
0418-47 53 20
E-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun