Svalövs kommun

Om trygghetsvandringen i Röstånga

Svalövs kommun har under hösten och vintern 2012-2013 genomfört trygghetsvandringar i Billeberga och Röstånga. Trygghetsvandring är ett koncept som tagits fram av Nationella Brottsförebyggande Rådet och är en beprövad metod för att fokusera på frågor som har med invånarnas upplevelse av trygghet att göra.

I december höll kommunen av den anledningen en träff i Röstånga, där alla invånare var välkomna att delta. På mötet lämnade Röstångaborna skriftliga kommentarer och markerade på en karta ut platser i byn, som de upplevde som otrygga.  Kommunen gjorde därefter en sammanställning av det som framkommit under mötet. Detta material låg sedan till grund för den trygghetsvandring som genomfördes den 3 januari 2013.

Efter det att själva vandringen genomförts har synpunkter lämnats in till kommunen från en­skil­da Röstångabor, som känt sig utpekade och kränkta med anledning av vissa formuleringar i materialet. En del av det som framförts rörde ovårdade fastigheter samt rykte om olaglig verksamhet knutet till vissa fastigheter.

Svalövs kommun beklagar djupt att personer med anknytning till de utpekade fastigheterna känner sig kränkta. Kommunen har inte uppfattat att man pekat ut någon enskild i samband med att fastigheter markerats på den medföljande kartan. Avsikten var aldrig att trygghetsvandringen skulle resultera i att enskilda personer skulle hamna i en situation där de upplever sig som utpekade eller kränkta.

Svalövs kommun kommer att se över hur inkomna synpunkter från trygghetsvandringar, medborgardialoger och liknande möten sammanställs och återkopplas.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun