Svalövs kommun

Bred majoritet för ett historiskt beslut

Kommunfullmäktige tog ett historiskt beslut som ger Svalövs kommun förutsättningar för persontrafik på Söderåsbanan.

Skriv alternativtext här...

Fr. v. i bild: Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP)

I samband med kommunfullmäktigemötet den 27 januari beslutades det att Svalövs kommun är positiva till att skapa förutsättningar för persontrafik på Söderåsbanan och att man därför ska förhandla fram ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och Region Skåne.

Kommunfullmäktige beslutade också att bemyndiga kommunstyrelsen att slutgiltigt förhandla fram medfinansieringsavtalet samt fatta eventuella kompletterande beslut i övrig.

Både den politiska majoriteten och oppositionen är överens och ser positivt på att Svalövs kommun medverkar till att få persontrafik på Söderåsbanan.

Läs Skånskan artiklar:
Ett historiskt tågbeslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bara muntra miner när tåg klubbadesPDF (pdf, 859.9 kB).

Medfinansieringsavtalet i korthet

Region Skåne har klargjort att ingen ny persontrafik med tåg kommer till stånd med mindre än att berörda kommuner deltar i medfinansieringen. Detta anses som praxis och innebär att kommunerna tar hela kostnaden för om- och nybyggnation av aktuella stationslägen. För Svalövs del innebär detta en finansiering av två stationslägen. En i Kågeröd och en i Svalövs tätort. För att får en robust tidtabell utan störning bedömer man att det behövs dubbla perronger vid de båda stationerna. Detta för att både godstrafik och persontrafik ska fungera med god kvalitet, vilket är särskilt viktigt för persontrafiken då banan är prioriterad för godstrafik. Medfinansieringen innebär en totalkostnad för Svalövs kommun på 93 miljoner, i dagens penningvärde, för de två stationerna.

Tidplan

Tanken är att berörda kommuner ska ha åstadkommit ett beslut om medfinansiering i februari 2014. Sedan ska regeringen, i mars 2014, fastställa en nationell transportinfrastrukturplan och som då förhoppningsvis bekräfta att objektet även är finansierat från statens sida. Därefter startar Trafikverket arbetet med att ta fram projektunderlag. Vilket sedan följs av upphandling och ett flertal moment kring juridiska krav som finns beträffande samråd och planering samt granskningar och förrättningar. I Allt bedöms detta ta cirka fem år. Det innebär alltså att det är först 2019 som ett arbete kan påbörjas och tidigast 2020 som persontågstrafiken kan börja rulla på Söderåsbanan.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun