Svalövs kommun

Svalövs kommun har ingått förlikning

I samband med måndagens kommunstyrelsemöte beslutades att kommunen ska ingå en förlikning gällande vindkraftsmålet som pågått sedan 2010.

Kommunen har sedan 2010 legat i tvist med Gösta Tykesson och Göran Person angående skadestånd till följd av fel alternativt försummelse vid myndighetsutövning i samband med handläggning och beslut i ett antal bygglovsärenden gällande vindkraftbyggnation. Hovrätten har dömt att kommunen är skyldig att betala skadestånd till parterna Tykesson och Persson.‎ Detta beslut har vunnit laga kraft.

Frågan har även varit föremål för en straffrättslig prövning där nämndens ledamöter stod åtalade för tjänstefel. I detta ärende har hovrätten helt friat berörda ledamöter.

Som följd av hovrättens dom att kommunen är skadeståndskyldig har nu kommunstyrelsen beslutat att parterna möts i en förlikning. Det skadestånd som yrkats är uppdelat på tre delar: direkta kostnader, kostnadsökningar för uppförande av verken och utebliven vinst. Den fastslagna förlikningssumman är på cirka 11 miljoner kronor. Det skadeståndsanspråk som framförts av motparten till tingsrätten uppgår i dagsläget till cirka 20 miljoner kronor. Detta inkluderat upplupna räntor på skadeståndsanspråket till dags dato samt motpartens beräknade rättegångskostnader.

Nästa steg i processen är att förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på hur skadeståndet ska finansieras. Kommunen har en försäkring som kommer att täcka en del av beloppet och det förs en dialog med försäkringsbolaget för att fastställa just detta belopp.

Förvaltningen har också fått uppdraget att utreda möjligheten att använda kommunens resultatutjämningsfond för att på så sätt undvika påverkan på kommunens verksamheter. Beslut rörande ett eventuellt användande av resultatutjämningsfonden fattas av Kommunfullmäktige.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun