Svalövs kommun

Detaljplan för Kågeröds centrum och station

Förslag till detaljplan för Kågeröds centrum och Kågeröds station ställs ut för granskning under perioden 4 mars - 1 april.

Skriv alternativtext här...

Planhandlingar finns på biblioteket i Kågeröd och i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt på kommunens webbplats.

Planförslagen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Bo & Bygg, Växel: 0418 - 47 50 00.

Lämnas synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-postsenast den 1 april 2015. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplan.

Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum)

Planområdet är beläget i centrala Kågeröd vid Coop Konsum, öster om järnvägen och väster om församlingshemmet och omfattar ca 6,1 hektar. Området gränsar i norr till fastigheterna

Kågeröd 10:3, 18:1, 3:9 och 10:1, i söder till Kågeröd 5:135, 5:123, 5:29, 5:26, 5:15 och 5:145, i öster till Kågeröd 2:4, 18:1 och 3:22, i väster mot Bygatan och Per Ols väg.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av förtätning med bland annat blandad bebyggelse och bostäder. Förutom park, boende, centrumändamål, idrott och vård, medges icke störande verksamhet.

Planförslaget innebär att delar av mark på fastigheterna Kågeröd 10:2, 15:1, 5:17, 5:18, 2:3, 5:37 5:40, och 5:144 samt samfälligheterna Kågeröd outr:5, samf:12, samf:13, samf:4 och samf:8, till följd av planens antagande, kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap plan- och bygglagen för allmän platsmark.

Kågeröd 5:129 m.fl. (Station)

Planområdet, sträcker sig över järnvägsområdet, omfattar del av Per Ols väg och Bygatan i öster, Bangatan i väster samt mindre del av fastigheterna Kågeröd 5:18 och 5:57. Området omfattar ca 1,9 hektar.

Planförslaget syftar till att möjliggöra ett öppnande av persontågstrafik i Kågeröd. Planen medger tågstation med perronger, mötesspår för person- och godståg samt skapar förutsättningar för planskild järnvägspassage. Planen inbegriper bussangöring samt parkeringsplatser. Anslutande ytor anpassas och tillgängliggörs efter framtida behov och användning av stationsområdet.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun