Svalövs kommun

Höjda anläggningsavgifter för vatten och avlopp

För att täcka kostnaderna för  utbyggnad av vatten och avlopp i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 23 februari att nivån för anläggningsavgifterna höjs. Den nya avgiften gäller både anslutning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation.

Bild på avloppsrör.

Foto: NSVA

Strategi för VA på landsbygden

Möta gällande miljökrav

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun antog 2013-04-29 en strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster enligt de krav som länsstyrelsen och Söderåsens miljöförbund ställer på avlopp med utgångspunkt ur Miljöbalken. För att möta dessa krav bygger kommunen ut VA-ledningsnät för de fastigheter som i framtiden kommer att bli kommunalt verksamhetsområde. Kommunen har enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skyldighet att ordna vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

Avgifterna ska täcka kostnaderna

Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat. För att täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i både nyexploateringsområden och på landsbygden i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 23 februari att anläggningsavgifterna ska höjas. Höjningen innebär att anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 kvm med anslutning till vatten och spillvatten höjs från 82 455 kronor till 134 700 kronor, vilket motsvarar 63 %.  För fler avgiftsexempel, se tabell på NSVAs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem berörs av de nya anläggningsavgifterna?

De som berörs är de fastigheter som efter den 1 juli ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet. I kommunens planerade VA-utbyggnad fram till 2024, rör det sig om cirka 700 fastigheter som på tio års sikt ska få tillgång till kommunalt vatten och avlopp, drygt hälften av dessa är nyexploateringsområden.

Norrvidinge är först ut

Först ut att få kommunalt vatten och avlopp i befintliga områden är 119 fastigheter i Norrvidinge. Projektet kommer att starta under våren 2015. I samband med projektstart välkomnar NSVA och kommunen till ett informationsmöte för berörda fastighetsägare den 24 mars kl. 18.00 i Teckomatorps Folkets Hus, Centralgatan 7-9.

Läs mer om utbyggnaden av kommunalt VA i Norrvidingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på NSVA:s hemsida.

Vilken ekonomisk hjälp kan jag som fastighetsägare få?

Om en fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det möjlighet att ansöka om VA-lån hos kommunen. Ett VA-lån som innebär en avbetalningsplan där avgiften fördelas årligen, dock längst tio år. Säkerhet i pantbrev eller motsvarande kommer att krävas för lånet. Räntan kommer att vara referensränta plus 2 %, vilket innebär med dagens referensränta en ränta på 2 %. Möjligheten till VA-lån prövas i varje enskilt fall. För frågor kontakta Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.

Vad händer om fastighetsägaren redan investerat i en enskild anläggning?

Ett exempel kan vara där en fastighetsägare har investerat i en enskild spillvattenanläggning som är godkänd för dagens utsläppskrav och två år senare byggs den allmänna anläggningen ut och fastighetsägaren tvingas in i verksamhetsområdet med avgiftsskyldighet. Känner man att man hamnat i en sådan situation bör man kontakta NSVA för bedömning av en skälig ersättning för den investering man gjort. Denna möjlighet prövas i varje enskilt fall.

För frågor kring teknik och tidplan kontakta:
Jimmy Lubera, Projektledare NSVA
Tel: 010-490 97 60

För frågor angående anläggningsavgifter och VA-taxa kontakta:
Rikard Bergqvist, VA-ingenjör - Anslutning, NSVA
Tel: 010-490 98 63

Du kan också kontakta NSVAs kundservice på tel 010-490 97 00 och e-post kundservice@nsva.se.


Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun