Svalövs kommun

Bullervall anläggs i Teckomatorp

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade vid sammanträdet i torsdags att godkänna marklovet för att anlägga en bullervall på fastighet Granbo, före detta travbanan, i Teckomatorp.

Flygbild över granbo, före detta travbanan, i Teckomatorp.

Flygbild över granbo, före detta travbanan, i Teckomatorp.

Anläggandet av bullervallen bekostas av Trafikverket och projektet är uppdelat så att Trafikverket lägger dit schaktmassor som utgör bullervallen och kommunens uppgift blir att slutföra arbetet.

- Vallen anläggs för att dämpa bullernivån för de befintliga byggnaderna samt för de som promenerar i området. På längre sikt kommer bullervallen också att fylla sitt syfte då det i översiktsplanen finns tankar om eventuell utbyggnad på det aktuella området, säger planarkitekt Vlasta Sabljak.

Innan Trafikverket kan börja ditförsel av schaktmassor så måste Söderåsens Miljöförbund också ge sitt godkännande.

Den befintliga matjorden som finns på området kommer att schaktas åt sidan för att sedan användas som ett topplager på vallen. På vallen kommer det att anläggas gräs. Arbetet med bullervallen är planerad att starta under juli månad.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun