Svalövs kommun

Sommarregn och översvämning - råd från NSVA

Kraftigt regn och stor mängd nederbörd ger hård ansträngning på avloppsledningssystemen och innebär risk för översvämningar i dagvattensystem och källare. Hur förebygger du källaröversvämning - och vad gör du om du drabbas? Ta del av NSVA:s råd.

Skriv alternativtext här...

Råd vid risk för källaröversvämning

- Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

- Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

- Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

- Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av källaröversvämning

- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

- Kontakta ditt försäkringsbolag.

- Vid omfattande översvämning kontakta Räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.

- Vid behov av pumpning kontakta Räddningstjänsten i din kommun

- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.

- Anmäl översvämningen till NSVA.

Vid översvämning på grund av fel eller stopp på de kommunala VA-ledningarna i kommunerna inom NSVA ska detta anmälas till NSVA, antingen per telefon 010-490 97 00 eller genom att fylla i anmälan direkt på nsva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är viktigt att anmälan görs för att NSVA ska ha kännedom om den och därmed kunna ta hänsyn till detta vid planering av framtida ombyggnationer och reinvesteringsbehov.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

NSVA är ansvarig om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade "förbindelsepunkten", som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun