Svalövs kommun

Vad säger LR:s rapport om skolorna i Svalöv?

En analys av Lärarnas Riksförbunds rapport ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?”.

Skriv alternativtext här...

Lärarnas Riksförbund (LR) har genomfört en undersökning som mäter ett antal aspekter på skolverksamheten i Sveriges kommuner. Mätningen gäller för läsåret 2013-14 och redovisas i oktober 2015. Rapporten erbjuder spännande läsning. Här har LR plockat fram ett antal faktiska siffror och sammanställt dessa utan att inkludera några aspekter som innehåller personliga bedömningar, vilket innebär att värdena får legitimitet. Svalövs resultat gäller för samtliga skolor belägna i kommunen, både fristående och kommunala.

De aspekter som man har rankat för 290 kommuner är elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, lärarlöner och behörighet. Varje kommun har fått en placering från 1-290 och när alla mätområden har räknats samman så har kommunen tilldelats en total ranking. Svalövs kommun har hamnat på plats 270 för läsåret 2013-14, vilket gör att en kommentar om resultatet är angeläget.

Elevresultat
För Svalövs del hamnar vi relativt lågt (plats 270) vad gäller slutbetyg från årskurs 9 och då är två saker viktiga att komma ihåg. De siffror som ligger till grund för mätningen är två år gamla. Sedan 2013 har Linåkerskolan genomfört ett antal insatser som väsentligt höjt meritvärdet. I siffrorna ingår också de fristående skolorna.

Vi ligger också lågt vad gäller etablering, det vill säga hur många elever som har jobb eller studerar två år efter avslutat gymnasium, vilket är en förvånande siffra eftersom många av eleverna på Svalöfs gymnasium har jobb redan när de tar studenten. En förklaring till detta kan vara att man mäter de elever som är folkbokförda i kommunen två år efter avslutat gymnasium. Många av våra ungdomar som får jobb flyttar från kommunen eller så börjar man studera och väljer att folkbokföra sig på studieorten. De som inte har hittat något arbete, stannar kvar längre i föräldrahemmet.

Likvärdighet
Här kommer Svalöv på plats 190, vilket är glädjande. Man har här tittat inte bara på elevresultaten som sådana, utan har satt dem i relation till hur elevunderlaget ser ut vad gäller exempelvis socioekonomisk bakgrund, könsfördelning och betyg i förhållande till resultat på nationella prov. Man gör alltså en mätning mot riket i stort. Det visar sig i dessa siffror att vi är duktiga på att utjämna skillnader för pojkar och flickor och att vi sätter betyg i förhållande till nationella prov på ungefär samma sätt som man gör i övriga landet.

Däremot har vi hittills inte lyckats lika bra med att utjämna för skillnader i bakgrund för eleverna i de olika kommundelarna. Det ser lite olika ut vad gäller skolornas elevsammansättning med avseende på föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever som bott i Sverige mindre än fyra år, samt andel familjer som erhåller försörjningsstöd. Här arbetar vi för närvarande i en projektgrupp som tittar på resursfördelning mellan de olika skolorna med avseende på elevernas socioekonomiska sammansättning.

Resursandvändning
Svalöv har här hamnat relativt lågt i ranking, på plats 202. De högst rankade kommunerna har en betydligt högre summa för undervisningskostnader än vad Svalöv har. Men om man lägger samman undervisningskostnader med posten övriga kostnader, så ligger Svalöv i paritet med andra kommuner. Det handlar alltså till viss del om hur man bokför stödfunktioner såsom exempelvis logopeder och central elevhälsa, skolkökskostnader och skolledningsfunktionen.

Lärarlöner och behörighet
Här kan vi vara stolta! Svalöv hamnar på plats 102 i lönerankingen, vilket innebär att vi har ett bra löneläge och bra lönespridning. Vad gäller behörighet för lärare, plats 259, vet vi att vi idag ligger kring det nationella snittet för teoretiska lärare, men vår poängsumma dras ner av det faktum att vi har ett praktiskt gymnasium. Lärarna i praktiska ämnen inom Fordons- och Naturbruksprogrammen är nämligen undantagna från behörighetskravet, då deras yrkeskunskap värderas lika högt som en lärarlegitimation.

Men vi vill bli bättre! Så här jobbar vi för att eleverna ska bli godkända i alla ämnen
Sedan flera år arbetar utbildningssektorn hårt med ett systematiskt kvalitetsarbete som nu börjar synas i den officiella statistiken. Stora kompetensutvecklingsinsatser på alla nivåer inom skolan har genomförts och det gemensamma målet för alla våra insatser har varit – och är – högre måluppfyllelse för våra elever.

Skolornas inre arbete beskrivs detaljerat i respektive skolas Kvalitetsrapport, vilka ligger ute på kommunens hemsida. I november kommer dessa att kompletteras med kommunövergripande rapporter, en för förskolorna och en för grundskolorna och gymnasiet, om hur vi lyckats med våra gemensamma mål för läsåret 2014-15 och hur vi avser arbeta vidare med att utveckla skolan under innevarande läsår 2015-16.

Läs gärna dessa rapporter för att få de senaste siffrorna och analyserna av våra resultat, och återkoppla gärna om du har tankar eller frågor. Dina synpunkter är alltid välkomna!

Läs mer om Lärarnas riksförbunds rapport...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor, kontakta:
Maria Lundström, utvecklingsstrateg utbildning
Tel: 0418-47 54 78
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun