Svalövs kommun

Lärarförbundet rankar bästa skolkommun

Lärarförbundet genomför årligen en undersökning av Sveriges skolor i 290 kommuner och rankar dessa samt ger en utmärkelse till Bästa skolkommun för året.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Läsningen är intressant om än en smula dyster för kommunens vidkommande. Svalöv rankas på plats 268 av 290 kommuner.

Siffrorna som redovisas i oktober 2015 baserar sig på resultat från läsåret 2013-14 och bygger på 14 olika kriterier. I några av undersökningens kriterier, bland annat resurser till undervisning, lärarbehörighet, lärartäthet och löner, har man enbart tagit med kommunala grundskolor. I andra kriterier såsom andel barn i förskolor, betygsresultat, andel behöriga till gymnasieskolor samt övergång till högskolestudier, har man inkluderat även fristående skolor. Gymnasieskolorna är bortvalda, då det finns kommuner som helt saknar gymnasieskolor.

I flera kategorier, exempelvis vad gäller friskhetssiffror för lärare samt lönestatistik, har man valt att enbart titta på lärare som är organiserade inom Lärarförbundet. Oorganiserad personal samt personal inom Lärarnas Riksförbund ingår därmed inte i det statistiska underlaget. I undersökningen ingår också ett kriterium som handlar om kommunen som avtalspartner. Här har medlemmarna i Lärarförbundets egna lokalavdelningar fått bidra med sina åsikter.

Här gör de kommunala skolorna goda resultat
I några av kriterierna har Svalövs kommun hamnat relativt högt. Det handlar exempelvis om lärartäthet där vi hamnar på plats 85 av 290, andel friska lärare (plats 79) och andel barn i förskolan där vi hamnar så högt som på plats 19 av 290. Detta är glädjande siffror! De visar att våra kommuninvånare gärna placerar sina barn i våra förskolor redan tidigt och att vårt hälsofrämjande arbete för skolans personal är ett bra förebyggande arbete. Vi har också en god andel pedagogiskt utbildad personal på våra skolor, trots de relativt tuffa tider som råder vad gäller rekrytering av behörig personal.

Förvånande skillnader
När vi tittar på resultatet av mätningen avseende lärarnas löner, kommer en intressant bild fram. Svalöv hamnar, i Lärarförbundets ranking, på plats 258 av 290. Här har Lärarförbundet valt att enbart titta på lön och löneökningstakt för sina egna medlemmar. Om man däremot tittar på kommunens samtliga lärares löneutveckling, vilket Lärarnas Riksförbund gjorde i sin granskning, hamnar Svalöv på plats 102. Vi kan därmed konstatera att när samtliga lärargrupper inkluderas, så har Svalövs lärare en bra lönenivå och en god lönespridning även om löneutvecklingen för enskilda individer över tid, enligt Lärarförbundets granskning, inte varit så gynnsam som man skulle kunna önska.

Studieresultaten
Kriterier som får väldigt stor genomslagskraft i den totala rankingen är de som mäter meritvärde och skolresultat. I dessa kriterier ingår även resultaten från de fristående skolorna i Svalövs kommun. Här ligger Svalöv på positioner mellan 213 och 267.'

Fyra kriterier rör meritvärde i årskurs 9 och på gymnasiet, hur många som avslutat gymnasiet på tre år och hur många som två år efter avslutade gymnasiestudier har fortsatt på högskolan. Ytterligare två kriterier gäller andel elever som är godkända i samtliga ämnen före och efter justering i ett likvärdighetsindex. I detta index har man justerat meritvärdena med hänsyn tagen till följande bakgrundsfaktorer: (1) fördelning pojkar/flickor, (2) föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå samt (3) andel elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren.

Vårt systematiska kvalitetsarbete
Ovanstående resonemang om studieresultaten innebär att nästan hälften av poängen som bidrar till det totala rankingresultatet har att göra med hur våra elever klarar sig kunskapsmässigt i skolan. Här finns arbete att göra, och vi gör det – systematiskt och målmedvetet. Meritvärdet för årskurs 9-eleverna vårterminen 2015, hade exempelvis stigit markant.

Svalövs kommunala skolor arbetar sedan ett antal år mycket strategiskt med att utveckla sina verksamheter mot högre måluppfyllelse och bättre meritvärden. Det bedrivs flera olika utvecklings- och fortbildningsinsatser för både skolledare och pedagoger för att dessa med gemensamma ansträngningar ska utveckla sina verksamheter mot ett förbättrat och positivt resultat.

Alla som arbetar i skolan vet att utvecklingsarbete tar tid innan det syns i officiell statistik. Vi är dock övertygade om att vi är på rätt väg med de insatser som görs och att det viktigaste för oss just nu är att hålla i och hålla ut i dessa satsningar.

De kommunala skolornas inre arbete beskrivs detaljerat i respektive skolas Kvalitetsrapport, vilka ligger ute på kommunens hemsida. I november kommer dessa att kompletteras med kommunövergripande rapporter, en för förskolorna och en för grundskolorna och gymnasiet, om hur vi lyckats med våra gemensamma mål för läsåret 2014-15 och hur vi avser arbeta vidare med att utveckla skolan under innevarande läsår 2015-16.

Läs gärna dessa rapporter för att få de senaste siffrorna och analyserna av våra resultat, och återkoppla gärna om du har tankar eller frågor. Dina synpunkter är alltid välkomna!

Läs mer om Lärarförbundets undersökning...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor, kontakta:
Maria Lundström, utvecklingsstrateg utbildning
Tel: 0418-47 54 78
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun