Svalövs kommun

Skolinspektionens granskningsbeslut har kommit

Svalövs kommun har granskats av Skolinspektionen i en så kallad regelbunden granskning. Utöver huvudmannen, kommunen som ansvarig för skolverksamheterna, har Skolinspektionen granskat grundskolans och gymnasieskolans särskoleverksamheter.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

En granskning av Skolinspektionen är att betrakta som en bilbesiktning, det vill säga en kontroll för att identifiera inom vilka områden det finns brister. Inspektionens uppdrag i det skriftliga beslut som är resultatet av en granskning, är alltså inte att beskriva det som fungerar bra i våra verksamheter utan att peka på de brister de ser. Däremot ger Skolinspektionen en muntlig återkoppling, i vilken man lyfter fram positiva iakttagelser i kommunens verksamheter. Denna återkoppling genomfördes på onsdagen den 10 februari och till vår glädje uttryckte Skolinspektionen flera framgångsfaktorer i Svalövs skolverksamheter.

– Vi ser en positiv, engagerad och utvecklingsbenägen personal och ett förankrat, väl utarbetat och omfattande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Vi identifierar också att det finns en bred och väl fungerande studiehandledning på modersmålet på Svalöfs gymnasium, säger Johan Asp, utredare vid Skolinspektionen.

Två separata granskningar har genomförts på grundsärskolan respektive särskolan inom gymnasiet. Dessa får oerhört positiva vitsord! Skolinspektionen rapporterar ”inga brister”, vilket är det bästa betyg man kan erhålla.

Inspektionen nämner också i sin återkoppling att de röster som de har hört i sina intervjuer talar med samma stämma. Alla inblandade personer ser alltså samma sak, arbetar mot samma mål och är alla medvetna om våra utvecklingsbehov, vilket är en mycket bra utgångspunkt för att komma i mål med utvecklings- och förbättringsåtgärder.

Områden som Skolinspektionen vill att Svalövs kommun åtgärdar är:

  • Insatser för att möjliggöra för elevhälsan inom grundskolan att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.
  • Ett medvetet arbete för fritidshemmen gällande elevgruppernas storlek och sammansättning samt arbete med riskbedömning och kränkande behandling för den tid utanför skoldagen som eleverna tillbringar på fritidshemmet.
  • En fungerande organisation kring studiehandledning på modersmålet för elever i grundskolan.

– För alla dessa tre åtgärder gäller att vi redan har satt igång, eller dragit upp riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas, så att vi blir bättre på dessa områden, säger Maria Lundström, utvecklingsstrateg inom utbildning.

En uppföljning från Skolinspektionen sker i maj 2016. Även Parkskolan i Teckomatorp har granskats, men där har vi ännu inte fått något besked.

Skolinspektionens granskningsrapportPDF (pdf, 7.5 MB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun