Svalövs kommun

Detaljplan för Kågeröd 15:1 är ute för granskning

Detaljplan för Kågeröd 15:1 m.fl. (Centrum) ställs ut för granskning under perioden 2016 09 07-2016 10 05.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Planhandlingar finns på biblioteket i Kågeröd och i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Området ligger i centrala Kågeröd öster om järnvägen och väster om församlingshemmet. Planområdet omfattar Perssons väg, del av Bygatan och Böketoftavägen. Det gränsar i norr till bl.a. fastigheterna Kågeröd 10:3, 2:3, 3:9, 18:1 och 10:2 i söder till Kågeröd 5:33, 5:29, 5:15 och i öster bl.a. till Kågeröd 5:145 och 3:22.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av förtätning med i huvudsak blandad bebyggelse såsom vård, bostads- och centrumändamål. I delar av planområdet medges även idrotts- och parkändamål samt icke störande verksamhet. Avsikten är att stärka kvartersstrukturen och möjliggöra en centrumutveckling i stationsnära läge genom förtätning.

Planförslaget innebär att delar av mark på fastigheter Kågeröd 15:1, 5:17, 5:18, 5:40, och 5:77 samt samfälligheter Kågeröd outr:5, samf:4, samf:12, samf:13, samf: 14, till följd av planens antagande, kan komma att tas i anspråk för allmän platsmark.

Samfälld mark belägen inom område som är utlagd som kvartersmark löses in i samband med planens genomförande.

Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Bo & Bygg: 0418-47 50 00 (växel).

Synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post (info@svalov. se) senast den 5 oktober 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplan. 

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun