Svalövs kommun

Granskning av Teckomatorp 20:1 med flera

Detaljplan för Teckomatorp 20:1, m.fl. (Flerfamiljshus) i Teckomatorp ställs ut för granskning under perioden 12 oktober till och med 2 november.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Handlingar finns på biblioteket i Teckomatorp och i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt här på kommunens webbplats.

Planområdet omfattar sydvästra delen av fastigheten Teckomatorp 20:1 som idag omfattas av parkering och infart till Lindgården, del av Solhemsgatan och parkområde som fortsättning på Västergatan Planområdet är på ca 4250 m2 varav ca 2800 m2 avses utgöra tomtmark för flerbostadshus.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av ett fyravånings flerfamiljshus i en del av Teckomatorp som idag är präglat av öppna grönytor och lägre institutionsbyggnader. I förslaget skapas ett långsiktigt bra boende med närhet till samhällsservice och grönområden samtidigt som befintlig infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar utnyttjas. Gång och cykelanvändning uppmuntras med gena gång- och cykelvägar i riktning mot järnvägsstation, bussar, skolor och handel.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 2 november 2016.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun