Svalövs kommun

Ytterligare förbättring av skolresultatet för Linåkerskolans niondeklassare

Efter varje läsårsslut gör Svalövs kommun en sammanställning över meritvärdena hos våra avgångselever för att kunna se tendenser och undersöka orsaker till varför betygen går uppåt eller nedåt.

Svalövs kommuns logotyp "Boet"

Syftet är att analysera föregående läsårs fortbildningsinsatser och de pedagogiska satsningar som gjorts för att höja alla elevers måluppfyllelse, samt att kunna identifiera nya utvecklingsområden.

– Nu kommer ökningarna av resultaten de närmaste åren att bli mindre och mindre. Något år kommer vi säkert att “plana ut” lite. Det beror på att det alltid är lättare att snabbt nå goda resultat i början av ett utvecklingsarbete, men ju bättre man blir, dess svårare blir det att klättra ytterligare ett steg, säger Torbjörn Ekelund, bildningsnämndens ordförande.

Torbjörn är också oerhört stolt över skolans rektorer, lärare och elever, som nu ännu ett år i rad, höjer resultaten en liten bit.

– Man skall komma ihåg att detta sker, samtidigt som Linåkersskolan fortfarande har en stor utmaning i uppgiften att ge alla nyanlända en bra start så att de snabbt kan komma in i vårt samhälle och snabbt kunna börja försörja sig själv.

Läsåret 2016/2017 har Linåkerskolan åter höjt resultaten. När man studerar värdet avseende elever som befunnit sig i Sverige i fyra år eller längre är ökningen 4,2 poäng i snitt, från 224,9 poäng till 229,1 poäng. Värdet för samtliga elever, det vill säga inklusive de som varit i Sverige kortare tid än fyra år har dock sjunkit.

– Alla elever är våra elever och vi vill att alla elever som går i Svalövs skolor ska prestera sitt allra bästa i så många ämnen som de mäktar med. Skolverkets sammanställningar av betygsstatistik från SCB omfattar samtliga elever som fått betyg i något ämne, vilket innebär att elever som inte blivit godkända i något ämne alls, inte ingår i statistiken, berättar Torbjörn.

Under läsåret 2016/2017 har fler av våra nyanlända elever blivit godkända i ett eller flera ämnen. Det tar dock ytterligare tid innan de hunnit i fatt och kan få godkänt i alla ämnen. Därför faller genomsnittet för alla elever. Vi ser dock enskilda prestationer av nyanlända som är värda stort beröm.

Det viktiga i ett strategiskt utvecklingsarbete är dock att fortsätta med de arbetsmodeller och utvecklingsprojekt som man har sett leder till framgång, även om resultaten dippar ett år eller att ökningstakten bromsar in.

– Arbetet med skolutveckling i Svalöv sker på ett systematiskt sätt, tätt knutet till aktuell pedagogisk forskning. Vi håller fast vid den långsiktiga strategin som nu lyft oss från bottenresultat för 5-6 år sedan, till genomsnitt i Sverige nu. Målbilden är att Svalövs skolor skall upp på nivå bland de bästa i Landet, avslutar Torbjörn Ekelund.

De preliminära siffror som rapporterades i juni 2016 till Statistiska Centralbyrån (SCB) stämmer dock inte med det som nu redovisas av Skolverket. Förvaltningen undersöker i nuläget vad som hänt och om de preliminära siffrorna från juni 2016 skulle visa sig vara korrekta har även det totala snittet höjts. Vi kommer att återrapportera när vi hittat felet och åtgärdat detta.

Fakta: Meritvärde - Linåkerskolan, åk 9, vårterminen 2017


Samtliga elever som fått betyg i något ämne

Exklusive elever som varit i Sverige i mindre än fyra år

Årskurs 9
Meritvärde, max 340 poäng

199*

229,1*

 

Fakta: Meritvärde över tid, samtliga elever som fått betyg i något ämne, åk9, vårterminen 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

184,8

197,1

192,8

198,5 (16 betyg)
206,2 (17 betyg)

2015,8

216,9

199*

Källa: Skolverket, SiRiS
*) Preliminära uppgifter från skolan

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun