Svalövs kommun

Trafikverket informerar om trädsäkring av Rååbanan.

Under perioden oktober-december utförs trädsäkring av Rååbanan genom beskärning och avverkning.

Bild på en arborist som utför trädbeskäning.

Träd som faller över spåret eller kontaktledningen orsakar varje år stora kostnader för Trafikverket och järnvägsföretagen. Samhället drabbas också av stora indirekta kostnader på grund av förseningar och störningar i tågtrafiken. Många företag och enskilda resenärer är beroende av tillförlitliga och punktliga gods- och persontransporter. Trafikverket har sedan 2006 prioriterat järnväg som är särskilt viktiga för landets transportförsörjning.

Genom samråd och dispensförfarande med Länsstyrelsen i Skåne, respektive Skogsstyrelsen har särskilt utpekade områden längs Rååbanan identifierats, där kultur- och naturhänsyn skall tas.

Trafikverket har ett långtgående natur- och kulturvårdsarbete längs både väg och järnväg, våra trädsäkringsåtgärder genomförs därför både som säkerhetsåtgärd och - där så är möjligt - naturvårdsåtgärd. För de skyddade områdena längs denna järnvägssträcka innebär det att vi i samråd med berörd myndighet beskär träden, skapar liggande död ved och så kallade högstubbar. Detta sker utifrån syftet med och skötselplanerna för de skyddade områdena, samt järnvägens säkerhetsaspekter. Trädsäkringen sker i en zon utmed järnvägen, inte i de skyddade områdena i övrigt.

Under perioden oktober-december 2017 kommer trädsäkring av järnvägen att genomföras på sträckan Helsingborg-Teckomatorp, i detta första skede enbart i de skyddade områdena (Naturreservat, Natura2000 och biotopskydd). Trafikverket har upphandlat och anlitat företaget Klättermusen som entreprenör på den aktuella sträckan.

Vid frågor, kontakta:
Ingemar Lundin, Projektledare, Nationell trädsäkring
Tel: 070-222 35 50 
E-post

Eva Ditlevsen, Miljöspecialist Landskap
Tel: 010-123 0071 
E-post eva.ditlevsen@trafikverket.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun