Svalövs kommun

Satsning på ökad trygghet i Svalövs tätort

I dag (4/12) beslutade kommunstyrelsen i Svalövs kommun att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en särskild trygghetssatsning i Svalövs tätort.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Under hösten har det förekommit ett antal incidenter i Svalövs tätort där olika ungdomsgäng varit inblandade och där kommuninvånare och näringsidkare framfört klagomål. Denna situation har också visat sig i polisens senaste trygghetsmätning.

– För att komma till rätta med detta vill vi inom kommunen tillsammans med polisen och andra samhällsaktörer fånga upp problematiken och arbeta proaktiv för att öka tryggheten på orten, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trots omfattande insatser från socialtjänst, skola med flera är bedömning att det krävs en ytterligare satsning i anslutning till jul- och nyårshelgerna för att stävja denna olyckliga utveckling, detta bland annat då skolorna håller stängt och föreningarnas aktiviteter minskar.

– Vi har redan vidtagit så stränga och tydliga åtgärder som vi kan enligt lagen. Men när problemen fortsätter ute i vårt samhälle måste vi som kommun göra ännu mer, det är nämligen vårt samhälle och inte deras, åtminstone inte på deras premisser, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

Satsningen är tänkt att ske i nära samarbete med polisen, ideella föreningar, andra offentliga aktörer samt näringslivet. Till satsningen på ökad trygghet anslår kommunstyrelsen 300 000 kronor.

– Om inte föräldrarna har möjlighet att sätta gränser så måste vi som samhälle göra det, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Kommunpolis Björn Johnsson är positiv till satsning och ser detta som ett rätt steg att ta tillsammans för att öka tryggheten i Svalövs tätort.

– Ja, det här ser vi som en positiv satsning. Vi kommer i görligaste mån öka den polisiära närvaron under eftermiddag och kvällstid i Svalövs tätort. Jag är helt övertygad att detta är ett problem som vi tillsammans kommer att lösa på ett bra sätt, säger Björn Johnsson.

I och med beslutet på dagens kommunstyrelsemöte kommer satsningen att påbörjas omgående inom kommunens berörda verksamheter. Åtgärderna som föreslås är totalt nio stycken och kategoriseras under rubrikerna ledning och kommunikation, fritidsaktiviteter och stöd samt bevakning och säkerhet.

Förslag till åtgärder för ökad trygghet:

Ledning och kommunikation

  • För att underlätta kontakten med kommunen utanför kontorstid föreslås att en tjänsteperson i beredskap avdelas under tiden 8 december till och med den 7 januari.
  • Samverka med olika samhällsaktörer och ömsesidigt utbyta information för att över tid få en så korrekt lägesuppfattning som möjligt. Härvid skall samverkan med räddningstjänsten särskilt uppmärksammas.
  • Kontinuerligt informera förtroendevalda samt allmänheten om säkerhetsläget inom Svalövs tätort.

Fritidsaktiviteter och stöd

  • I samarbete med ideella föreningar eller andra aktörer göra olika mötesplatser för ungdomar mer tillgängliga och attraktiva.
  • Stötta initiativ till olika gynnsamma fritidsaktiviteter eller anordna egna fritidsevenemang som kan locka unga personer.
  • Avdela en eller flera ungdomscoacher som har till uppgift att röra sig bland ungdomen, vara en positiv förebild samt understödja de aktiviteter som ideella föreningar anordnar. Här skall särskilt nämnas att en ungdomscoach inte är en myndighetsperson.

Förstärkt bevakning och säkerhet

  • Att med hjälp av väktarbolag ha en utökad rondering och tillsyn inom Svalövs tätort under den aktuella tiden. Denna aktivitet kommer att samordnas med näringslivet och andra aktörer.
  • Om det finns ett särskilt behov och om det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt ansöka om förordnande av ordningsvakter inom valda delar av Svalövs tätort. Beslut om att förordna ordningsvakter fattas av polisen.
  • Över tid ha en fortlöpande samverkan med polisen för att få adekvata resurser från polisen avdelade till kommunen.

För frågor, vänligen kontakta:

Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
0418-47 50 18, e-post

Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
070-525 17 30, e-post

Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande
070-689 56 31, e-post tobbe@svalovsliberalerna.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun