Svalövs kommun

Granskning avseende detaljplan för Hjalmar Nilssons park

Detaljplan för Södra Svalöv 32:1 m fl. (Hjalmar Nilssons park) i Svalövs tätort, Svalövs kommun, ställs ut för granskning II 2018 03 07 - 2018 04 06 under öppettider på biblioteket och kommunhuset i Svalöv samt på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster.

Skriv alternativtext här...

Planområdet omfattar ca 11,5 ha. Området avgränsas av Järnvägsgatan och fastigheten Södra Svalöv 24:1 i väster samt Onsjövägen i söder. I norr och i öster gränsar området till fastigheten Södra Svalöv 18:1. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens övergripande ambitioner.

Syftet med detaljplanen är att förutom boende pröva, småskalig vårdverksamhet och icke störande verksamhet samt kontors-, centrum- och skoländamål. Planförslaget innebär att mindre del av fastigheten Södra Svalöv 20:1 till följd av planens antagande kan komma att tas i anspråk enligt, plan- och bygglagen. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. För information och utskick av handlingar kontaktas Bo & Bygg, Vx 0418 - 47 50 00.

Synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post (info@svalov.se) senast den 6 april 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun