Svalövs kommun

Skörda säkert på torra fält

Är du lantbrukare och ska skörda inom kort så finns det en del att tänka på så här i torkan. Här har vi samlat några användbara tips för dig. Tipsen kan också vara aktuella för dig som arbetar i skogen eller om ditt arbete kan innebära risk för gnistbildning.

Skriv alternativtext här...

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Viktiga punkter att tänka på innan arbetet påbörjas:

 • Gör en brandskyddskontroll av din traktor eller lantbruksmaskin i enlighet med checklistan på s.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Kontrollera att din bil/maskin är utrustad med rätt handbrandsläckare enligt de rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ges av Lantbrukets brandskyddskommitté. Det kan även vara bra att ha en extra brandsläckare.
 • Identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för uppkomst av brand. Exempelvis kan stenar som kommer i kontakt med redskap innebära hög risk för gnistbildning. Justering av skördesätt om det finns sten, lägre hastighet, högre stubbhöjd etc.
 • Identifiera förhållanden avseende växtlighet och topografi på egen och omkringliggande mark som kan ge hastiga brandförlopp och förvärra en eventuell brand. Exempelvis sprider sig branden hastigare i branta motlut än i plan terräng.
 • Blås ren tröska och press, t ex med en lövblås, med jämna mellanrum under arbetet.
 • Ta med en kvast och borsta ren maskinen med jämna mellanrum när du är ute på fältet.
 • Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats.
 • Säkerställ möjlighet till kommunikation, som mobiltelefon med laddat batteri, för att snabbt kunna be om hjälp eller larma 112 om behov uppstår.
 • Fyll en tunna med vatten och ställ den vid kanten av fältet där du skördar.
 • Ha en harv eller plog i beredskap för att förhindra att elden sprids.
 • Ha vattenfyllda tankar eller dunkar stående i frontlastare/frontlyft eller i närheten av ditt arbete. Samma sak om du röjer sly med klinga.
 • Stanna ofta för att kontrollera eventuell varmgång i kullagren.
 • Lantbrukare bör fylla sina gödseltunnor eller andra mobila cisterner med vatten samt ha handbrandsläckare i samtliga fordon för att ha i beredskap för en brand vid slåtter eller spannmålsskörd.

Länsstyrelsen anser att vatten för brandberedskap får tas ur sjöar så länge det inte orsakar uppenbar skada då detta rör sig om enstaka uttag och under förutsättning att vattnet inte används för bevattning.

Arbete på annans mark
Det krävs särskild vaksamhet kring att identifiera förhållanden kring mark, växtlighet, topografi och tillfartsvägar om arbete ska utföras på någon annans mark där förhållandena inte är lika kända. I det fallet är det också viktigt att du väl känner till plats och position helst koordinat för att vid behov kunna hänvisa räddningstjänsten till rätt plats.

Viktigt att tänka på i samband med arbetet:

 • Vid parkering av fordon och arbetsmaskiner kontrollera att heta och varma delar inte kommer i närkontakt med torrt och lättantändligt material. Speciellt person- eller gårdsbilar med varma avgassystem och katalysatorer är en stor brandrisk om de körs ut i fält.
 • Iaktta stor vaksamhet under arbetets gång för att undvika eventuella risker och för att tidigt upptäcka en uppkommen brand.
 • Vid larm till SOS är det viktigt att kunna uppge:
  - Position helst med koordinat.
  - Omfattning och spridningsriktning.
  - Vad det är som hotas?
  - Lämplig tillfartsväg

Övrig information som kan vara bra att ha finns i brandskyddspärmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Informationens uppdaterades: 2018-07-23

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun