Svalövs kommun

Detaljplan för Kågerödslund ställs ut på samråd

Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 "Kågerödslund", ställs ut under perioden 5 december 2018 till 7 januari 2019.

Skriv alternativtext här...

Kågerödslund är idag detaljplanerad som parkmark. En park är enligt plan- och bygglagen inte avsedd för bebyggelse förutom av de komplement som behövs för platsens skötsel och bruk.

Eftersom en återuppbyggnad av den nerbrunna samlingslokalen inte kan beviljas enligt gällande detaljplan har ett förslag till ändring av detaljplanen tagits fram i enlighet med uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden.

Parallellt med detaljplanearbetet initierades en medborgardialog. Med utgångspunkt i hållna dialogmöten utarbetades en rapport som presenterades för Kågerödsborna och för kommunfullmäktige.

Kungörelse

Samråd

Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle

Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan med tillhörande miljöbedömning för samråd.

Det föreslagna planområdet omfattar del av fastigheten Kågeröd 1:121 och ligger centralt i Kågerödslunds park, i slutet av Lundastigen.

Kommunens primära avsikt med planläggningen är att skapa planmässiga förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal inom det område där den tidigare samlingslokalen låg. Eftersom det redan idag finns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för förskoleverksamhet. I planförslaget ändras planbestämmelsen om markens användning från park till centrum, samlingslokal och/eller skola (förskola).

Kågerödslund är detaljplanerat som park och omnämns inte särskilt i översiktsplanen. Föreslagna användningsområden bedöms vara i linje med översiktsplanens generella intentioner.

Samrådstid
Planhandlingar finns tillgängliga 5 december 2018 till den 7 januari 2019 under öppettider på biblioteket i Kågeröd och kommunhuset i Svalöv samt här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster.. Handlingar kan även beställas på Bo & Bygg, via växeln
telefon 0418-47 50 00.

Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se, senast den 7 januari 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun