Svalövs kommun

Premierade för insatser inom kultur, byggnadsvård och miljö

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december delades årets kulturpris, kulturstipendium, byggnadsvårdspremium och miljöpris ut.

Årets mottagare av kulturstipendiet, byggnadsvårdpremien, mijlöpriset och kulturpriset.

Svalövs kulturpris 2018

Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Charlotte Strömstedt, kulturpristagare 2018

Charlotte Strömstedt - årets kulturpristagare

Charlotte Strömstedt är en antikexpert och handlare bosatt i Svalöv. Med stadiga rötter i bygden har hon rest land och rike runt och delat med sig av sina kunskaper, främst om möbler och konsthantverk. Charlotte Strömstedt får Svalövs kulturpris 2018 för sin gärning som kunskapsspridare och förvaltare av ett rikt kulturarv.

Svalövs kulturstipendium 2018

Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Martin Liljeroth, kulturstipendiat 2018.

Martin Liljeroth - årets kulturstipendiat
Martin Liljeroth kommer från Kågeröd och studerar på Jazzlinjen på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Han spelar trummor men vill också utvecklas inom musikproduktion och har sökt stipendiet för att kunna ta privatlektioner av musikproducenter och hyra inspelningsstudio.

Byggnadsvårdspremium 2018

Årets byggnadsvårdspremium tilldelades Claus von Lantinghausen Wachtmeister, ägare till Axelvolds gård, Axelvold 1:101.

Claus kunde inte närvara vid utdelningen så dottern Stephanie Wachtmeister mottog utmärkelsen.

Dottern Stephanie Wachtmeister mottog Claus von Lantinghausen Wachtmeisters utmärkelse.

Claus von Lantinghausen Wachtmeister – mottagare av byggnadsvårdspremium
Ägarna av Axelvolds gård värnar platsens lokala byggnadstradition och arbetar kontinuerligt och varsamt med byggnadsvård. Fastighetens ursprungliga utseende och värde är välbehållet. Byggnaderna och trädgården har kontinuerligt vårdats med stor omsorg och hänsyn till gårdens ursprung och till det omgivande vackra kulturlandskapet. På Axelvold finns ett ovanligt välbevarat godsarkiv som täcker gårdens historia genom seklerna. Gården, dess byggnader och parken är av kulturhistoriskt värde. Ägarna har visat känsla för såväl detaljer som helheten. De har även visat ett intresse av kunskap om att förvalta kulturhistoriskt intressanta trädgårds- och byggnadsmiljöer. Nämnden vill uppmärksamma Axelvolds gård med dess byggnader, den vackra trädgårdsmiljön, gårdens välbevarade godsarkiv och arbetet som lagts på att vårda dessa med stor känsla för att bevara gårdens kulturhistoriska värde, genom att tilldela dess ägare Claus von Lantingshausen Wachtmeister kommunens byggnadsvårdspremium.

Miljöpris 2018

Thomas Wiklund får 2018 års miljöpris för att han på fastigheten Duveke 6:1 tagit ett helhetsperspektiv föra att minska miljöpåverkan.

Thomas Wiklund, miljöpristagare 2018.

Thomas Wiklund – mottagare av miljöpriset
På fastigheten Duveke 6:1 har ett helhetsperspektiv tagits för att minska miljöpåverkan. Det har byggts ett minireningsverk för att inte påverka vattenmiljön. Solceller har installerats för lokal produktion av el vilket kommer minska påverkan på klimatet. På åkermarken odlas en energigröda som kommer bidra till koldioxidneutral energi. Flera energieffektiva åtgärder har gjorts, såsom byte till LED-lampor, installation av luft-luft värmepump och pelletspanna. 20 hektar jordbruksmark har omvandlats till foder till den vilda faunan genom anläggande av viltåker. På fastigheten har ek och bok fått ett långsiktigt skydd genom biotopskydd. Miljöarbetet har initierats och genomförts tack vare stort engagemang av Thomas Wiklund.

Stort grattis till utmärkelserna!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun