Svalövs kommun

Svalövs kommun får Sveriges första hbtq-certifierade stödboende

Individ och Familjeomsorgen, Elevhälsan, Familjecentralen Guldkornet och Svalövs kommun intensifierar sitt arbete för jämställdhet genom att hbtq-certifiera delar av sina verksamheter. Till exempel får Svalövs kommun Sveriges första hbtq-certifierade Stödboende för ensamkommande barn och unga vuxna.

Personal från UngKraft och AME samt ungdomar från stödboendet Nova.

Personal från UngKraft och Arbetsmarknadsenheten samt ungdomar från stödboendet Nova.

Certifieringen innebär att verksamheterna genomför ett förändringsarbete för en mer modern, öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

- Vi vill utveckla vårt förebyggande arbete mot diskriminering inom verksamheter som kommer Svalövsbor till nytta. Detta sänder en signal inåt i organisationen om att vi tillsammans jobbar aktivt för jämställdhet, men även till våra kommuninvånare om att vi är en öppen, modern och välkomnande organisation, säger Mikael Lindberg, socialchef i Svalövs kommun.

Finansieras av MUCF
Certifieringen finansieras med stöd av MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor, och är en del av mötesplatsen UngKrafts strävan för ökad samverkan för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa bland unga. Konkret kan det handla om hur man ifrågasätter normer på våra arbetsplatser och hur vi möter våra kommuninvånare.

I och med certifieringen kommer Svalöv kommun att få Sveriges första hbtq-certifierade Stödboende för ensamkommande barn och unga vuxna.

- För oss på Stödboende Nova är alla människors lika värde och lika rättigheter en självklarhet. Personalen på Stödboende har alltid strävat efter att lära ungdomar demokratiska värderingar och god kommunikation människor emellan. Värderingar som är väldigt viktiga för en lyckad integration i samhället. Jag tror att hbtq-certifieringen även kommer att stärka vår värdegrund och kvalitén på bemötande gentemot alla ungdomar inte bara nyanlända, säger Cesar Vargas, enhetschef för stödboende Nova.

Enligt MUCF så utsätts unga hbtq-personer i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga. De upplever sig också osynliggjorda, kränkta och diskriminerade.

- För att ge ungdomarna stöd, behövs en pedagogisk diskussion som kan synliggöra och förändra negativa processer i skolan. Det är därför viktigt att vi inom elevhälsan arbetar med dessa frågor för att skapa trygga mötesplatser för alla ungdomar, inklusive unga hbtq-personer, säger Marie Alemo, elevhälsochef i Svalövs kommun.

RFSL ser mycket positivt på Svalövs kommuns initiativ och våra anställdas engagemang i frågan.

- Det är ett välkommet initiativ, speciellt då det är verksamheter som möter många människor där just bemötandet av andra är väldigt centralt, Svalövs kommun har nu fått verktygen att arbeta systematiskt med frågor gällande mänskliga rättigheter, jämställdhet och antidiskriminering” säger Gustaf Hedman, utbildningschef på RFSL.

Följande verksamheter kommer under våren att hbtq-certifieras:

  • Elevhälsan
  • Familjecentaralen Guldkornet
  • Öppna Insatser
  • Vuxenstöd
  • Stödboendet Nova
  • UngKraft
  • Arbetsmarknadsenheten, inklusive bostads- och flyktingsamordnaren
  • Försörjningsstöd

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun