Svalövs kommun

År 2020 ska 95 procent kunna ansluta sig till bredbandsnätet!

Anslutningsgraden till bredbandsnätet ligger i dagsläget i Svalövs kommun på mellan 60-80 procent i våra olika delar av kommunen. För att uppnå målet om 95 procents anslutningsgrad till 2020 har man i Svalövs kommun antagit en bredbandsstrategi.

Illustration för snabbt bredband.

Foto: Mostphotos.

Strategin har bland annat lett till att Svalövs kommun nu har tecknat ramavtal med tre olika aktörer, som vid sin planerade utbyggnad möjliggör i det närmaste 100 procents anslutning av alla fastigheter inom beslutat byggområde.

Kommunen förskotterar välfärdsportar
I de fall som den boende inte vill bekosta sin anslutning, kan kommunen komma att förskottera denna anslutning under förutsättning att fastighetsägaren tillåter detta. Anslutningens funktion och möjlighet till tjänster kommer då att ägas av kommunen och inte fastighetsägaren. Dessa anslutningar kallas av kommunen för ”välfärdsportar” och möjliggör för kommunen att leverera framtida samhällstjänster som till exempel ”e-hälsa” till de fastighetsägare som valt att i nuläget inte bekosta en anslutning.

Kommunen subventionerar inte någons bredbandsanslutning
Genom detta förfarande så subventionerar Svalövs kommun inte någons anslutning utan syftet är att nå det uppsatta målet i kommunens bredbandsstrategi, som säger att år 2020 ska 95 procent av de fastboende i Svalövs kommun ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet.

Med tiden kommer de kommunägda anslutningarna att säljas tillbaka till de fastighetsägare som önskar att själv äga anslutningen. Återförsäljningen sker då till rådande marknadspris och med fullständig täckning av kommunens utgifter för anslutningen, inklusive ränta och administrativa kostnader.

Kommunägda anslutningar kan köpas loss av fastighetsägaren
De anslutningar som kommunen äger, så kallade välfärdsportar, kan inte användas av fastighetsägaren. Anslutningen kan dock köpas loss från kommunen av aktuell fastighetsägare och då, vid köptillfället, till rådande marknadspris.

Svalövs kommun rekommenderar därför alla fastighetsägare i kommunen att teckna egna avtal när möjlighet ges. Dels för att de olika aktörernas kampanjpris i samband med utbyggnad är fördelaktiga i jämförelse med framtida marknadspriser. En normal anslutningskostnad utanför kampanj kostar i dagsläget cirka 35 000 kronor. Och dels för att de kommunalt uppköpta anslutningarna är de sista som kommer att installeras i de olika utbyggnadsetapperna, vilket medför att möjligheten till anslutning hos de fastighetsägare som tackar nej till eget avtal, blir framskjutet i minst ett till två år.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun