Svalövs kommun

Svenska Kaolin AB väljer att överklaga mark- och miljööverdomstolens beslut

Den 29 april beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja Svenska Kaolin AB tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad. Nu väljer företaget att gå vidare genom att överklaga samt att få anstå till den 20 juni med talan och angivande av skäl för att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Vy över Jällabjär.

Vy över Jällabjär, Natura 2000-området, som gränsar till området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolin. Foto: Thomas Arnström.

- Denna process trodde vi var avslutad i och med mark- och miljööverdomstolens, enligt oss, tydliga domskäl för att inte bevilja tillstånd för brytning av kaolin. Nu återstår att se hur högsta domstolen ställer sig till att bevilja företaget prövningstillstånd, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan om att få bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun. Det har varit många turer i ärendet och 2017 kom mark- och miljödomstolen fram till att kaolinbrytning inte var förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något miljötillstånd. Samma bedömning gjorde även mark- och miljööverdomstolen den 29 april i år. Men nu väljer Svenska Kaolin AB att överklaga till högsta instans genom att få anstå till senast den 20 juni med utvecklande av talan och angivande av skälen för meddelande av prövningstillstånd.

- Detta innebär att det fortsatt är ovisst kring vår satsning på kommunen som en turistdestination med naturmiljön i fokus. Där Röstånga och närheten till Söderåsen spelar en central roll i detta arbete, avslutar Fredrik Jönsson.

Vad är kaolin?
Kaolin är en vit, mjuk och plastisk lera som är en vittringsrest, ett sediment eller en sedimentär bergart.
(Källa: NE, uppslagsverket)

Ämnet används bland annat vid tillverkning av sanitetsporslin, finare tegel, inom pappersindustrin, inom kosmetikaindustrin och vid tillverkning av gummi.
(Källa: Wikipedia)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun