Svalövs kommun

Samråd av detaljplan för Värmö 6:6 i Billeberga

Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd mellan den 29 augusti och den 19 september.

Svalvös kommuns logotyp Boet.

Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt Plan
och bygglagen (SFS 2010:900). Planområdet omfattar cirka 56000 kvadradmeter och är beläget öster om Billeberga.

Den gällande detaljplanen från 2008 för fastigheten är begränsande i sitt innehåll trots att den är relativt ny. Genom en planändring så ska förslaget till detaljplan åstadkomma större flexibilitet och utöver dagens tillåtna enfamiljshus även tillåta par-, rad- och kedjehus.

Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Planhandlingar
Dessa finns tillgängliga mellan den 29 augusti och den 19 september under öppettider på biblioteket i Billeberga och kommunhuset i Svalöv samt på kommunens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post: info@svalov.se, senast den 19 september 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet om att anta detaljplanen.

Information om personuppgifter
Personuppgifter behandlas enligt reglerna i GDPR . De uppgifter som lämnas registreras för administration och uppföljning. Handlingar och e post som inkommer blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifter kan komma att läggas ut på kommunens webbplats.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun