Svalövs kommun

Ny arbetsmodell för hemtjänsten

Med starten av det nya året 2020 kommer hemtjänsten i Svalövs kommun börja arbeta enligt en ny modell. Den nya arbetsmodellen är ett redskap för att säkra kvaliteten på omsorgen och samtidigt trygga personalens arbetsmiljö.

Skriv alternativtext här...

Det handlar om att skapa ett mer rättvist system för hemtjänsten som ger goda förutsättningar för en hållbar hemtjänst för både brukare och personal.

Det nya är att brukare framledes kommer att få ett beslut om insatser som är kopplat till ett timintervall. Brukare och hemvård planerar sedan tillsammans in när och hur insatserna ska ges för att tillgodose behoven.

Detta ger ökad frihet till både hemvårdspersonalen och brukarna att bestämma när insatserna ska utföras. På så sätt vill hemtjänsten trygga brukarens delaktighet och möjlighet att själv påverka sin livssituation, från biståndsbeslut till utförandet.

Arbetsmodellen är sammankopplad med en ersättningsmodell där nivåerna anger en schablonersättning som utbetalas till hemtjänsten för att tillgodose brukarens behov. Ersättningen baseras fortfarande på utförd tid men med viss flexibilitet. Nivåsystemet innebär att hemtjänsten får en högre ersättning för brukare med många insatser och det innebär också att ersättningen till hemtjänsten inte minskar vid mindre variationer i utförartid. Tanken är att modellen ska skapa trygghet för såväl brukare som för verksamheten och grundar sig på de framgångsfaktorer som forskaren Ingela Målqvist lyft fram i sin forskning om ersättningsmodell till en hållbar hemtjänst.

I samband med införandet kommer även nya avgifter börja gälla. Svalövs avgifter för hemtjänstinsatser har tidigare legat osedvanligt lågt, 23 kr per timme för omvårdnadsinsatser jämfört med ett genomsnitt på 250 kr per timme i närliggande kommuner. Genom avgiftsjusteringen kommer Svalövs kommuns avgifter ligga i nivå med andra kommuners avgifter.

I dagarna har ett brev om den nya arbetsmodellen skickats ut till berörda brukare.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun