Svalövs kommun

Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 "Odengården" är ute på samråd

Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga 1:68 "Odengården" finns tillgängligt för samråd mellan den 7 juni och den 29 juni.

Skriv alternativtext här...

Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga camping, angränsar till den kommunala fastigheten Röstånga 1:68 både i öster och söder. Området angränsar i väster till fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Det angränsar även i norr till Blinkarp 1:5.

Det primära syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för pågående verksamhet att utvecklas. Även möjlighet till alternativa användningar föreslås såsom: centrum (samlingslokal), vård, skola, tillfälligt boende och/eller bostad. Del av allmän plats, Odengatan närmast fastigheten, överförs till kvartersmark. Ett mindre område inom fastigheten reserveras för tekniska anläggningar.

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga på här på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt under öppettider på biblioteket i Röstånga och kommunhuset i Svalöv under perioden 2020-06-07-2020-06-29. Handlingar kan även beställas på Plan & Exploateringsenheten, via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Eventuella synpunkter framförs senast den 29 juni 2020 skriftligen till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, info@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun