Svalövs kommun

Kungörelse, granskning om detaljplan

Förslag till detaljplan för Röstånga 4:3 m fl (Ekobyn), Röstånga, Svalövs kommun finns tillgängligt för granskning från den 29 juni till den 3 augusti 2020.

Skriv alternativtext här...

Planområdet är beläget i sydvästra Röstånga mellan väg 108 och Lilla Bäljaneå i öster, direkt söder om Lingatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt bostadsområde med småskalig bostadsbebyggelse i Röstånga. Totalt möjliggör detaljplanen för 40 – 50 bostäder. Syftet med planen är också att möjliggöra en blandning av verksamheter inom området tex förskola, hantverk, kontor, odling, energiproduktion och gårdsbutik.

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen. Del av planområdet är inte specifikt utpekat i gällande översiktsplan, men följer intentionerna om att tätorterna ska utvecklas för att främja underlag för service.

Del av fastigheten Röstånga 4:3 tas i anspråk för allmänt ändamål, gata.

Planhandlingarna finns utställda från den 29 juni till den 3 augusti 2020 här på på kommunens webbplats Öppnas i nytt fönster. samt under öppettider på Röstånga bibliotek och kommunhuset i Svalöv.

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:

Röstånga S:2 för väg, Landsvägarna

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 3 augusti 2020 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Handläggare är Anna Heyden
Vid eventuella frågor ring 0418-47 50 00 eller skicka e-post till plan@svalov.se

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun