Svalövs kommun

Underrättelse inför granskning "Solgården" i Svalövs tätort

Förslag till detaljplan för Felestad 27:47 m.fl. ”Solgården” finns tillgängligt för granskning under perioden 12 oktober-2 november 2020.

Aktuellt detaljplaneområde i Svalövs tätort.

På bilden syns det aktuella detaljplaneområdet.

Planhandlingarna finns utställda på biblioteket och på kommunhuset i Svalöv under öppettider samt här på kommunens webbplats. Öppnas i nytt fönster.

Planområdet, på ca 17 367 m2, omfattar fastigheterna Felestad 27:47 och 27:14 samt delar av Södra Svalöv 30:7, Felestad 23:2, 27:53 och 27:54.

Området, som är beläget söder om Rönnebergsvägen och norr om Södervångsparken, delas av befintliga gator i tre delar:

Detaljplanens syfte är att bekräfta pågående markanvändning, förtydliga framtida markanvändning samt möjliggöra förtätning. Planen utformas till att vara flexibel vad avser ändamål. De olika användningarna ska kunna kombineras alternativt etableras var för sig.

Följande markanvändningar föreslås:

  • Felestad 27:47, vård-, skol- och/eller bostadsändamål samt mindre del för infiltration av dagvatten.
  • Felestad 27:14, bostads- och/eller vårdändamål.
  • Del av Felestad 23:2 och Södra Svalöv 30:7, parkering, bostads- och/eller vårdändamål.
  • Del av fastigheterna Felestad 27:53 och 27:54, centrum- och/eller bostadsändamål.
  • Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. miljöbalken och inte strida mot gällande översiktsplan.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 2 november 2020 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun