Lediga tomter & pågående markanvisning

På denna sida kan du få information om de kommunalägda lediga tomter som ligger ute till försäljning. Här finns även information om de pågående markanvisningar som kommunen arbetar med för att möjliggöra för framtida bebyggelse i kommunen.

Lediga tomter - tomtportalen

I vår tomtportal har vi samlat information om lediga tomter i Svalövs kommun.

Är du intresserad av en småhustomt så kolla gärn in tomtportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vad som finns ledigt. För mer information om tomterna som är lediga till försäljning, kontakta Svensk Fastighetsförmedling.

Tomtkö och försäljning av småhustomter:
Pernilla Corsing, Svensk fastighetsförmedling
0418-105 90
E-post

Tomtkö och köp

Svalövs kommun har en tomtkö för småhustomter. Anmälan till tomtkön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs via en blankett som fylls i och skickas till Svalövs kommun. Svensk Fastighetsförmedling har hand om kommunens tomtkö och all försäljning av kommunens lediga småhustomter. Blanketten samt regler om tomtkö hittar du i menyn till höger.

Tomtpriser
Tomtpriser i Svalövs kommun beslutas av samhällsbyggnadsutskottet. Priserna som redovisas i tomtportalen gäller för år 2021.

Anläggningsavgift vatten och avlopp
Kostnaden för att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet är en engångsavgift som betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Anläggningsavgiften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är olika stor beroende på tomtyta, vad för anslutningar som ska göras samt vilken kommun fastigheten finns i.

Nedan har vi sammanställt prisexempel för några typhus. Observera att detta bara är exempel, för exakt anläggningsavgift för just din fastighet kontakta Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) på tel 010-490 97 00 eller via e-post.

Prisexempel på några typhus

Priserna är inkl. moms & avser en boendeenhet

600 m²

800 m²

1000 m²

Vatten, spillvatten och dagvatten

146 625 kr

156 875 kr

167 125 kr

Vatten och spillvatten

119 800 kr

128 000 kr

136 200 kr

Spillvatten

83 313 kr

88 438 kr

93 563 kr

Vatten

63 988 kr

67 063 kr

70 138 kr

Övriga priser
När det gäller avgifter för bygglov, planavgift och nybyggnadskarta är de priserna individuella beroende på tomt, husstorlek med mera.

Pågående markanvisningar

Här nedan publiceras aktuella markanvisningar i Svalövs kommun.

Lantlyckan

Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla och komplettera Svalövs tätort med boende för äldre i södra delen av kvarteret Lantlyckan. Syftet är att området till största del ska innehålla bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och värd sam kontors och administrationslokaler för dessa, men planen möjliggör även service i form av centrumfunktioner och handel.

På området finns idag tre markanvisningar: HSB/midroc, Fastighets AB 3hus samt AB Svalövsbostäder.

Kartvy över var Lantlyckan ligger i Svalövs kommun.

Norra kyrkvången

Syftet med planen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i norra delen av fastigheten Norra Svalöv 16:6. På området finns idag en markanvisning för Lila Sågen AB.

Kartvy över Norra kyrkvången i Svalövs tätort.

Teckomatorp 13:1

Fastigheten Teckomatorp 13:1 är planlagd för bostadsbebyggelse i två våningar. På området finns idag en markanvisning för Fastighets AB 3hus.

Kartvy över fastighet Teckomatorp 13:1.

Teckomatorp 7:53

I detaljplanen prövas huvudsakligen markanvändning Bostadsändamål samt föreslår även Centrumverksamhet i delen med omedelbar närhet till järnvägsplattform. På området finns idag en markanvisning för Fastighets AB 3hus

Kartvy över fastighet Teckomatorp 7:53.

Del av Billeberga 11:4

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder på del av fastigheten Billeberga 11:4. Planen möjliggör flerbostadshus samt service i form av centrumfunktion. Syftet är även att inom planområdet möjliggöra seniorbostäder med möjlighet till vårdfunktion.

På området finns idag en markanvisning för Gåshaga Byggprojektering AB.

Kartvy över del av fastighet Billeberga 11:4.

Kågeröd 5:31

På fastigheten Kågeröd 5:31 finns idag en markanvisning för Lagherta fastigheter AB avseende bostadsexploatering.

Kartvy över fastighet Kågeröd 5:31.

Gluggstorp

Detalplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i anslutning till pågatåsstationen i västra delen av Tågarp. Mindre, icke störande verksamheter kombineras med boende och delar med centrumändamål. I planområdet inryms natur och parkytor med möjlighet till bollspel, och skola alternativt vård.

På området finns idag en markanvisning för ByniByn Aktiebolag.

Kartvy över Gluggstorpsområdet i Tågarp.