Pågående Markanvisningar

Här nedan publiceras aktuella markanvisningar i Svalövs kommun.

Lantlyckan

Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla och komplettera Svalövs tätort med boende för äldre i södra delen av kvarteret Lantlyckan. Syftet är att området till största del ska innehålla bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och värd sam kontors och administrationslokaler för dessa, men planen möjliggör även service i form av centrumfunktioner och handel.

På området finns idag tre markanvisningar: HSB/midroc, Fastighets AB 3hus samt AB Svalövsbostäder.

Kartvy över var Lantlyckan ligger i Svalövs kommun.

Norra kyrkvången

Syftet med planen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i norra delen av fastigheten Norra Svalöv 16:6. På området finns idag en markanvisning för Lila Sågen AB.

Kartvy över Norra kyrkvången i Svalövs tätort.

Teckomatorp 13:1

Fastigheten Teckomatorp 13:1 är planlagd för bostadsbebyggelse i två våningar. På området finns idag en markanvisning för Fastighets AB 3hus.

Teckomatorp 7:53

I detaljplanen prövas huvudsakligen markanvändning Bostadsändamål samt föreslår även Centrumverksamhet i delen med omedelbar närhet till järnvägsplattform. På området finns idag en markanvisning för Fastighets AB 3hus

Kartvy över fastighet Teckomatorp 7:53.

Del av Billeberga 11:4

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder på del av fastigheten Billeberga 11:4. Planen möjliggör flerbostadshus samt service i form av centrumfunktion. Syftet är även att inom planområdet möjliggöra seniorbostäder med möjlighet till vårdfunktion.

På området finns idag en markanvisning för Gåshaga Byggprojektering AB.

Kågeröd 5:31

På fastigheten Kågeröd 5:31 finns idag en markanvisning för Lagherta fastigheter AB avseende bostadsexploatering.

Gluggstorp

Detalplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i anslutning till pågatåsstationen i västra delen av Tågarp. Mindre, icke störande verksamheter kombineras med boende och delar med centrumändamål. I planområdet inryms natur och parkytor med möjlighet till bollspel, och skola alternativt vård.

På området finns idag en markanvisning för ByniByn Aktiebolag.

Kartvy över Gluggstorpsområdet i Tågarp.