Svalövs kommun

Bygglovsprocess

Frågor?

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Kontakta gärna bygglovsavdelningen, se kontakt uppgifter till höger på sidan.

Vid kontakt uppge fastighetsbeteckning och vad ärendet gäller så kan vi hjälpa er så smidigt som möjligt.

ÄRENDETS GÅNG

Mottagningsbevis

När du har lämnat in dina handlingar registreras de och du får ett bekräftelsebrev med information om vilket diarienummer ditt ärende har och vilken handläggare som kommer handlägga ärendet

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan och gör först en bedömning om ansökan är komplett (det vill säga att den innehåller alla uppgifter och handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig för kompletteringar.

Först när ärendet är komplett kan ärendet granskas klart och beslut fattas inom 10 veckor därefter (4 veckor för anmälan). Tiden kan förlängas med 10 veckor i särskilda fall (4 veckor för anmälan).

Yttrande ifrån andra

Vid vissa ansökningar behövs det att andra berörda sakägare (t ex grannar) yttrar sig.

Men det kan även röra andra sakägare också såsom t.ex. räddningstjänsten, Söderåsens miljöförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen mm.

Detta påverkar givetvis handläggningstiden då yttrandena måste inväntas innan beslut kan fattas.

Beslut om lov

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (se taxa framtaget av kommunfullmäktige)

Ofta är det handläggaren själv som fattar beslut om lov men i vissa fall är det myndighetsnämnden som fattar besluten. Vad som styr detta är den delegationsordning som är framtagen av myndighetsnämnden.

Myndighetsnämnden har sammanträdesmötena en gång i månaden.

Beslutet om bygglov annonseras

Alla bygg-, rivning- och marklov annonseras ut i Post och Inrikes tidningars hemsida, PoiT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk.

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte går att överklaga längre. Beslut om lov vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar.

Giltighetstid:

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun