Svalövs kommun

När krävs anmälan?

Vissa åtgärder som normalt sett kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och två-bostadshus men kräver
en anmälan. Några åtgärder är uppräknade här nedan.

Viktigt att tänka på är att innan man får starta sin byggnation är:

1. att göra en anmälan till myndighetsnämnden med tillhörande
handlingar.

2. att invänta ett startbesked ifrån myndighetsnämnden.

Attefallshus

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m².

Huset kan antingen användas som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad) och får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. (se nedan)

Ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR och Europeiska konstruktionsstandarder (BFS2011:10), EKS ska följas.

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 m².

Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd och får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. (se nedan)

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.

Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. De får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Inreda ytterliggare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en självständig bostad. Denna ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. BBR och EKS ska följas i tillämpliga delar. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Bygga närmre gräns än 4,5 meter

Om du ändå vill placera dem närmare tomtgränsen måste antingen de grannar som berörs godkänna placeringen eller så måste du söka bygglov. Se i så fall till att få ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga. Godkännandet görs lämpligtvis på en ritning som beskriver hur det ska se ut.

Om någon granne nekar måste du söka bygglov för att få saken prövad av myndighetsnämnden.

Observera att om tomtgräns utgörs av gata, väg eller park (allmän plats) måste bygglov alltid sökas.

Strandnära, järnväg, riksintressen mm

Ligger byggnaden inom strandskyddsområden (dvs normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag), nära järnväg eller inom område för riksintresse om kulturmiljövård eller naturvård så gäller andra regler. Kontakta därför myndighetsnämnden för information om vad som gäller.

Övriga åtgärder som kräver en anmälan

  • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som inte kräver ett separat rivningslov.
  • Ändring av en byggnad så att bärande konstruktioner berörs.
  • Ändring av en byggnad så att planlösningen påverkas.
  • Installation eller ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.
  • Installation eller ändring av vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt.
  • Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad
  • Underhåll av värdefull byggnad som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • Nybyggnad eller ändring av ett vindkraftverk
  • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus

Har du frågor om anmälan

Kontakta gärna vår bygglovsavdelning om du har frågor, se kontaktupgifter under "Bygglov".

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun