Svalövs kommun

När krävs inte lov eller anmälan?

Bild på en friggebod.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Det är tillåtet att bygga friggebodar, skärmtak över uteplats och mur eller plank vid uteplatsen utan att söka bygglov som uppfyller nedanstående krav . De får dock inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Berätta gärna för dina grannar vad du planerar att göra. De uppskattar säkert att bli informerade.

Om du ändå vill placera dem närmare tomtgränsen måste antingen de grannar som berörs godkänna placeringen eller så måste du söka bygglov. Se i så fall till att få ett skriftligt godkännande innan du börjar bygga. Godkännandet görs lämpligtvis på en ritning som beskriver hur det ska se ut.

Om någon granne nekar måste du söka bygglov för att få saken prövad av myndighetsnämnden.

Observera att om tomtgräns utgörs av gata, väg eller park
(allmän platsmark) måste bygglov alltid sökas.

Uteplats

Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak

Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtaken får ha sammanlagd yta på max 15 m².

Friggebod

Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 15,0 m² och taknockshöjden högst 3,0 meter. Friggebodar ska vara fristående!

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader som ska användas inom jordbruk, skogsbruk eller fiske kräver oftast inget bygglov. Däremot så räknas inte alla byggnader som ekonomibyggnader därför rekommenderar vi er att ni tar kontakt med bygglovsavdelningen.

Liten tillbyggnad

Det är tillåtet att för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad utföra en liten tillbyggnad utan bygglov om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Som riktlinje räknar Svalövs kommun en bygglovsbefriad liten tillbyggnad till högst 50 procent av huvudbyggnadens byggnadsyta men dock max 40 kvadratmeter.

Tillbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen och får inte vara så betydande att den dominerar det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Komplementbyggnad

Det är tillåtet att för en- och tvåbostadshus att uppföra en komplementbyggnad (eller en mur eller plank) i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

Som riktlinje räknar Svalövs kommun en bygglovsbefriad komplementbyggnad till vara högst 25 procent av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock max 40 kvadratmeter.

Komplementbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen och får inte vara så betydande att den dominerar det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Har du frågor om när det inte krävs lov eller anmälan

Kontakta gärna vår bygglovsavdelning om du har frågor, se kontaktupgifter under "Bygglov".

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun