Svalövs kommun

När krävs lov?

Här följer en sammanfattning av när du måste söka lov.

Bygglov krävs för att

 • Bygga nytt (Carport och andra typer av skärmtak räknas som byggnad).
 • Bygga om och bygga till.
 • Bygga mur, stödmur och plank.
 • Använda byggnaden helt eller delvis för ett nytt ändamål.
 • Inreda byggnaden med fler bostäder eller lokaler.
 • Ändra utseendet på en byggnad genom att till exempel ändra kulör eller byta tak- och fasadmaterial.

Bygglov krävs också för

 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus.
 • Upplag och materialgårdar.
 • Radiomaster, telemaster eller torn.
 • Transformatorstationer.
 • Vindkraftverk som är högre än 20 meter.
 • Vindkraftverk som placeras närmare fastighetsgränsen än vindkraftverkets egen höjd.
 • Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad.
 • Vindkraftverk vars vindturbin har en diameter som är större än tre meter.
 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, m m.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter samt för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.

Marklov krävs för att

 • Höja eller sänka marknivån med mer än 50 centimeter inom område med detaljplan.  (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna)
 • Fälla träd eller plantera skog inom ett område med detaljplan.

Rivningslov krävs för att

Riva en byggnad eller dela av en byggnad inom området med detaljplan. (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna).

Skyltlov krävs för att

Sätta upp och ändra skyltar inom detaljplanerat område.  (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna)

Från och med 2017-07-01 krävs det bl.a. inte bygglov för en skylt vars area är högst 1,0 m².

Tidsbegränsat bygglov

Söks för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid. Åtgärden ska uppfylla något eller några men inte alla krav för ett bygglov. Giltighetstiden anges i lovet. Den lovgivna tiden som anges får högst vara tio år men kan förlängas med fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga femton år.

Bygglov för ändamål av säsongkaraktär

Söks om ändamålet har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd

Förhandsbesked

Söks för att få besked om en åtgärd kan tillåtas på en viss plats, se mer under fliken förhandsbesked Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2021-06-11

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun