Så här fungerar bygglovsprocessen

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns. Här förklaras ärendets gång och vad som är bra att tänka på före, under och efter byggstart.

Kontakta gärna bygglovsenheten Öppnas i nytt fönster. om du har frågor och funderingar innan du söker lov eller gör en anmälan. Vid kontakt uppge fastighetsbeteckning och vad ärendet gäller så kan vi hjälpa er så smidigt som möjligt.

Ärendets gång

Mottagningsbevis

När du lämnat in dina handlingar registreras de och du får en bekräftelse med information om vilket diarienummer ditt ärende har.

Granskning av ansökan

Ansökan granskas och först görs en bedömning om ansökan är komplett (det vill säga att den innehåller alla uppgifter och handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer en begäran om komplettering att skickas till dig.

Först när ärendet är komplett kan ärendet granskas klart och beslut fattas inom tio veckor därefter (fyra veckor för anmälan). Tiden kan förlängas med 10 veckor (fyra veckor för anmälan).

Yttrande ifrån andra

Vid vissa ansökningar behövs det att andra berörda sakägare, till exempel grannar, yttrar sig.

Men det kan även röra andra sakägare också såsom räddningstjänsten, Söderåsens miljöförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen med mera.

Detta påverkar givetvis handläggningstiden, då yttrandena måste inväntas innan beslut kan fattas.

Beslut om lov

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi att avvisa ansökan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (se taxa framtaget av kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.)

Ofta är det handläggaren själv som fattar beslut om lov men i vissa fall är det myndighetsnämnden som fattar besluten. Vad som styr detta är den delegationsordning som är framtagen av myndighetsnämnden.

Myndighetsnämnden har sammanträdesmötena en gång i månaden.

Beslutet om bygglov annonseras

Alla bygg-, rivning- och marklov annonseras ut på Post och Inrikes tidningars hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft.

Laga kraft

Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte går att överklaga längre. Beslut om lov vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar.

Gilltighetstid

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Före byggstart

Innan du startar med byggnationen så behöver du få ett skriftligt startbesked ifrån din handläggare. I startbeskedet fastslås kontrollplan och du får ett startbesked, ett lov till att börja bygga.

I vissa enklare ärende så får du startbeskedet direkt i bygglovsbeslutet, därför är det viktigt att du läser igenom hela beslutet vad som gäller i ditt fall.

Tekniskt samråd

I de fall där du inte fått startbesked i beslutet så ska ett tekniskt samråd hållas innan startbesked kan ges. I detta möte tas de tekniska bitarna upp i projektet.

Vid samrådet ska byggnadsinspektör, byggherre, kontrollansvarig närvara och eventuellt andra personer som kan vara berörda.

Kontrollansvarig ska ha upprättat ett förslag på kontrollplan som ska ha skickats in till byggnadsinspektören innan mötet. Denna ska sedan gås igenom tillsammans med de tekniska ritningarna för projektet, energiberäkning och bevis på färdigställandeskydd.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid myndighetsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på bygglov så hjälper vi dig.

Sedan den 1 januari 2013 har kravet ökat på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade för att få utföra sitt uppdrag utan undantag. De ska även vara fristående från den som utför arbetet som kontrolleras.

På Boverkets hemsida www.boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar ni de certifierade kontrollansvariga enligt PBL.

Den kontrollansvarige ska:

  • Hjälpa dig att upprätta förslag till kontrollplan.
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs.
  • Vara närvarande vid tekniska samråd, besiktningar och myndighetsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina byggplatsbesök.
  • Ge ett utlåtande till dig och myndighetsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument för kontroll av bygget.

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar.

Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid:

  • nybyggnad,
  • Tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd, eller
  • åtgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant skydd.

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant, men det tecknas ofta av näringsidkaren /entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal.

Under och efter byggnation

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören gör ett eller flera besök på arbetsplatsen. Detta bestäms redan i det tekniska samrådet när inspektören önskar få tillträde till byggarbetsplatsen.

Kontrollansvarig ska vara närvarande vid besöket och besöket dokumenteras.

Slutsamråd

Om ett tekniskt samråd har hållits ska alltid ett slutsamråd hållas på plats när byggnationen är klar om det inte är uppenbart obehövligt.

Vid slutsamrådet går byggnadsinspektören igenom hur projektet har genomförts tillsammans med byggherren, kontrollansvarig och eventuellt andra berörda.

Förutsättningar för att lämna ett slutbesked bedöms.

Slutbesked

Slutbesked lämnas när krav och villkor är uppfyllda och arbetet är avslutat.

OBS! Du får inte börja använda det du har byggt eller anlagt förrän slutbesked har utfärdats.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Myndighetsnämnden gör i såfall anmärkningar på bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked, interimistiskt slutbesked, som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligen frågan om slutbesked.

Utstakning

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar. Därför anger Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) att utstakning ska ske om det behövs.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning.

För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd kan även en lägeskontroll göras. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov krävs eller inte.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel för att förhindra dyra kostnader i form av rättelser.

Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.