Svalövs kommun

Olovligt byggande

Olovligt byggande (svartbygge)

Om du utan lov gör något som behöver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov så kallas det olovligt byggande eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att t.ex. flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen dömer ut en sanktionsavgift i de fall byggherren 'byggt svart' eller på annat sätt inte följt gällande lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och företag.

Därför är det viktigt att alltid kontrollera vad som gäller för den åtgärd man vill utföra.

Bygglov i efterhand

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Att söka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer byggsanktionsavgift.
  • är att riva byggnaden/åtgärden och återställa platsen om lov inte kan beviljas. Byggsanktionsavgift tas ut.
  • Att ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på myndighetsnämndens sammanträde. I så fall kan saken avskrivas och byggsanktionsavgift tas inte ut.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift är en avgift som tas ut vid olovligt byggande. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är baserad på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionotosavgift fattas.

Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så adderas summorna. 

Gamla olovliga åtgärder

Om det gått mer än 10 år från det att det olovliga byggdes kan myndighetsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär inte ett godkännande eller legalisering av det olovligt utförda.

Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan man ingripa oavsett hur lång tid som gått sen ändringen.

Anmäla olovligt byggande

Vill du anmäla ett olovligt byggande tar du kontakt med bygglov

Uppgifter som behövs vid en anmälan:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
  • En beskrivning av åtgärden och om den pågår eller inte.
  • Karta/situationsplan som visar var på tomten åtgärden utförs.
  • Gärna fotografier
  • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor och om du vill ha direkt svar ifrån oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Hur en anmälan hanteras

Myndighetsnämnden gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar fastighetsägaren om din anmälan och därefter genomförs ett tillsynsbesök. Om det bedöms att någon olägenhet/störning föreligger ställs krav på att åtgärder ska vidtas.

Ni som anmälare, om ni inte valt att vara anonyma, får ta del av beslutet.

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun