Svalövs kommun

Ovårdade tomter

Ovårdade tomter och byggnader

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar.

Syftet med lagbestämmelserna är att minska risken för olyckor samt att se till att olägenheter inte uppkommer för trafik eller människor. Myndighetsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägaren håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick och kraven regleras i plan- coh bygglagen (PBL 2010:900).

Ovårdade tomter

Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdat. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara.

Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växtlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Myndighetsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som myndighetsnämnden bestämt.

Förfallen byggnad

Ägaren av ett byggnadsverk är skyldig att underhålla byggnadsverket och hålla det i vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Det finns en skyldighet att hålla sin byggnad hel och ordnad. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde.

Det är viktigt att påpeka att det är du som fastighetsägare som ska se till att byggnaden inte förfaller, detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Myndighetsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för att laga eller reparera huset. I de fall huset skulle vara väldigt skadat kan myndighetsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas.

Om det behövs kan myndighetsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som myndighetsnämnden bestämt.

Anmälan av klagomål

Vill du anmäla en ovårdad tomt eller förfallen byggnad tar du kontakt med bygglov.

Uppgifter som behövs vid en anmälan:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
  • En beskrivning av åtgärden och om den pågår eller inte.
  • Karta/situationsplan som visar var på tomten åtgärden utförs.
  • Gärna fotografier
  • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor och om du vill ha direkt svar ifrån oss. Du kan också välja att vara anonym vid din anmälan.

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i myndighetsnämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslut beslutsinstans.

Hur en anmälan hanteras

Myndighetsnämnden gör en bedömning av din anmälan. Vi underrättar fastighetsägaren om din anmälan och därefter genomförs ett tillsynsbesök. Om det bedöms att någon olägenhet/störning föreligger ställs krav på att åtgärder ska vidtas.

Ni som anmälare, om ni inte valt att vara anonyma, kommer få ta del av beslutet.

Publicerad: 2020-09-04

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun