Svalövs kommun

Kriterier för fartdämpande åtgärder

Fartdämpande åtgärder används främst för att hantera negativa effekter av biltrafik i tätorter. Åtgärderna syftar till att öka säkerheten för oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare. Åtgärderna består i huvudsak av fysiska hinder såsom gupp, sidoförskjutningar, tätortsportar etc.

Svalövs kommun har i grunden en restriktiv inställning till fartdämpande åtgärder. Anledningarna till detta är flera. Ofta innebär åtgärderna att trafikproblemet flyttas från en gata till en annan. En ytterligare effekt är att en hastighetssänkning erhålls i omedelbar anslutning till åtgärden, men att sträckorna däremellan blir accelerationssträckor.

Vid anläggning av farthinder och hastighetsdämpande åtgärder är det viktigt att beakta de vibrationer och skakningar som trafiken genererar i anslutning till åtgärderna. Dessa kan ge upphov till sättningar och sprickbildningar i närliggande fastigheter.

Hastighetsdämpande åtgärder innebär en försämring av trafikmiljön för kollektivtrafik och utryckningsfordon. Det är därför av största vikt att diskussionen om eventuella åtgärder förankras hos Polismyndighet, Räddningstjänst och Skånetrafiken. Åtgärderna medför vidare ett behov av extra resurser för att kunna utföra gatusopning, vinterväghållning och lösa hanteringen av dagvatten och övrigt gatuunderhåll på ett tillfredsställande sätt.

Trots detta kan det på vissa sträckor bli aktuellt med fartdämpande åtgärder. Svalövs kommun har ställt upp ett antal kriterier för att tydliggöra när så kan vara fallet. Kriterierna är endast vägledande och utgör ingen garanti för åtgärder. Fyra av de sex kriterierna nedan ska vara uppfyllda för att kommunen ska starta en grundligare utredning i ärendet.

Kriterier för åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten:

 • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg.
 • Det finns lekplats, skola eller fritidshem utmed gatan.
 • Gatan har genomfartstrafik.
 • Gatan trafikeras inte av bussar i linjetrafik.
 • Trafikmängden skall vara större än 50 bilar/maxtimme.
 • Medelhastigheten överskrider skyltad hastighet.

Kriterier för åtgärder i syfte att förbättra boendemiljön:

 • Gatan är mer än 150 meter lång.
 • Gatan har inslag av främmande trafik, det vill säga inte återvändsgator som huvudsakligen trafikeras av boende utmed gatan.
 • Gatan trafikeras inte av bussar i linjetrafik.
 • Trafikmängden skall vara större än 25 bilar/maxtimme.
 • Majoriteten av de boende på gatan önskar åtgärder.
 • Medelhastigheten överskrider skyltad hastighet.

Enskilda ärenden gällande fartdämpande åtgärder hanteras av bygg-, trafik- och räddningsnämnden.

Kriterierna ovan är beslutade i Samhällsbyggnadsutskottet
2013-02-13.

Publicerad: 2020-08-03

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Gatuchef

Emil Bernhardsson
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun