Svalövs kommun

Övergivna fordon

Skrotbilar och övergivna fordon i skog och mark har blivit ett allt större problem. Förutom att de bidrar till en ovårdad landskapsbild, innebär de också miljörisker. Övergivna fordon utgör också lockande, men farliga lekplatser för barn.

Skrotbilar räknas som farligt avfall tills de är dränerade på vätskor och andra farliga komponenter. Fordonen måste därför omhändertas som farligt avfall vilket endast får utföras av auktoriserad bilskrotare.

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge ett uttjänt fordon på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Fordonsägaren kan åtalas för miljöbrott oavsett fordonets uppställningsplats; allmän mark, egen mark eller annans mark

I händelse av övergivna fordon inom privat område, ska markägaren kontaktas. Denne kan i sin tur kontakta Kronofogdemyndigheten och ansöka om särskild handräckning enligt lag (1990:746) § 4 om betalningsföreläggande och handräckning.

Generellt gäller följande:

  • Kommunen och Trafikverket har mandat att flytta fordonsvrak (övergivna fordon som har ringa eller inget värde).
  • Kommunen, Polisen och Trafikverket äger rätt att flytta fordon som utgör hinder för renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen. Detta gäller också för fordon med kör- och brukandeförbud samt fordon som står trafikfarligt.


Publicerad: 2018-02-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakt

Gata & Park
Telefontid: 10.00-12.00
Tel: 0418-47 51 23

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun