Miljöarbete

Riksdagen har antagit 16 miljömål vars syfte är att lösa miljöproblemen till nästa generation.

Nationella miljömål

Miljömålen syftar till att:

  • främja människors hälsa.
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen.

Svalövs kommuns miljömål

Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. antogs 2017 och ska gälla till 2022.

Dokumentet är uppdelat i fem huvudområden:

  • Hållbara transporter
  • Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vatttenrdrag
  • Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
  • Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
  • Hållbar konsumtion

Inom varje område redovisas ett antal mål som Svalövs kommun ska uppnå dels för kommunen som geografiskt område, dels för kommunorganisationen.

Saneringsarbete

I egenskap av verksamhetsutövare är Svalövs kommun ansvarig för undersökning och efterbehandling av nedlagda kommunala deponier. Syftet med denna plan är att fastställa en tidsplan för framtagande och genomförande av översiktliga undersökningar samt påföljande åtgärder.

Under 2018 genomförde Svalövs kommun undersökningar i enlighet med MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 av de 18 nedlagda deponier som finns i kommunen. Av dessa blev tio deponier klassade i riskklass 3, sju i riskklass 2, och en i riskklass 1.

Under perioden 2020-2024 kommer Svalövs kommun att genomföra översiktliga undersökningar i deponier som har riskklass 1 och 2.

Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun Pdf, 530 kB, öppnas i nytt fönster.