Svalövs kommun

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljömål vars syfte är att lösa miljöproblemen till nästa generation.

Miljömålen syftar till att:

 • främja människors hälsa.
 • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
 • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
 • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
 • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen.
 

Svalövs miljömål

Åtgärdsprogram för Svalövs miljömål antogs 2017 och ska gälla till 2022.
 
Dokumentet är uppdelat i fem huvudområden:

 • Hållbara transporter
 • Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vatttenrdrag
 • Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
 • Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
 • Hållbar konsumtion

Inom varje område redovisas ett antal mål som Svalövs kommun ska uppnå dels för kommunen som geografiskt område, dels för kommunorganisationen.    

Pågående arbete för att nå Sveriges miljömål

 • Inventering av nedlagda deponier
 • Utveckling av vandringsstråk
 • Genomförande av skötselplaner över vattendrag som rinner genom kommunens sex tätorter
 • Svalövs kommun deltar i projektet Fossilfria kommuner i Skåne
 • Resfria möten
Publicerad: 2020-08-11

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun