Svalövs kommun

Naturen i Svalövs kommun

Testbild

Naturen och den biologiska mångfalden är basen för allt liv och kommunens viktigaste resurs. Den producerar tjänster som vi alla är beroende av. Dessa ekosystemtjänster måste vi värna, vårda och visa så att de finns kvar för kommande generationer.

Naturen har stor betydelse för Svalövs kommuns attraktivitet och identitet. Att bo nära naturen är ett viktigt skäl för att flytta eller återvända till kommunen.

Naturen är en viktig bas för näringarna jord- och skogsbruk. Dessa näringar både ha varit, och är alltjämt med och skapar många av de natur- och kulturvärden som finns i kommunen idag i forma av naturbeten och ädellövskogar.

I Skåne och i Svalöv finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i Sverige.

Skälet till det är att kommunen ligger i en geologisk gränszon där kalkrika bergarter möter det sura urberget. Här möts sydliga och nordliga växt, svamp och djurarter. Stor artrikedom finns i ett stort antal livsmiljöer. Landskapet är tredelat med slätt i söder, mellanbygd norr om Svalöv och skogsbygd på Söderåsen

Svalövs kommuns naturvårdsprogram

Svalövs kommun har ett antagit naturvårdsprogram och syftet med programmet är att:

  • Beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svalövs kommun.
  • Vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer på landsbygden och i tätorterna.
  • Vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen, vid exploatering, bygglovsärende och vid miljökonsekvensbeskrivningar.
  • Vara ett kunskapsunderlag för förkola och skolans uteundervisning.
  • Visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man hittar den värdefulla natur- och kulturmiljöer.
  • Öka och sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, grönstruktur och landskapskonventionen.

Naturvårdsprogrammet består av två delar där del 1 beskriver vilket ansvar kommunen har för att hejda förlusten av biologisk mångfald och hur kommunen kan värna, vårda och visa natur- och kulturvärden i Svalövs kommun. Läs vidare del 1 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB).

Del två beskriver 51 områden med höga natur- och kulturvärden. Tätorternas natur är också beskrivna i denna del.

Läs vidare del 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2019-07-01

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun