Svalövs kommun

1. Jällabjär

Skånes vackraste vulkan

Jällabjär är en vulkanrest som höjer sig 124 meter över havet (Fig. 1). Höjden har sedd från avstånd formen av en vulkan, dock är den utsträckt i nordnordost-sysydvästlig riktning. Jällabjär är Sveriges bästa möjlighet till känslan av att bestiga en vulkan.

Jällabjär är daterad till en ålder av 188 miljoner år, vilket innebär att den är av jurassisk ålder. (Bergelin 2010). Jällabjär en av cirka 150 vulkanrester i Skåne. Vulkanresterna har kunnat spåras med flygmagnetiska mätningar då basalt är svagt magnetiskt (Nyberg 1987). En anledning till att Skånes vulkaner endast finns inom ett begränsat område (mellersta Skåne) är att berggrunden här genomskärs av två korsande spricksystem och att magman trängde upp i dessa svaghetszoner. Berggrunden består av basalt, en mörk magmatisk eruptivbergart som innehåller relativt stor mängd strökorn av pyroxen (Fig. 2). Den syns bäst som block i stenmurarna uppe på höjden. I ostsydostlig riktning gränsar basalten till
Höörsandstenen och i övrigt gränsar den till gnejs med förekomst av jura- och triasbergarter (Wikman et al. 1993). Basalten underlagras av kaolinlera vilket ären rest från mesozoisk djupvittring (Nyberg 1987). Genom djupborrningar har rester av basalt, tuff, askor (Fig. 3) och kaolin påträffats och det är sannolikt de kvartära inlandsisarnas samlade påverkan som eroderat bort merparten av de vulkaniska avlagringarna så att bara utloppskanalerna finns kvar idag (Carserud 1992).

På Jällabjär är det i första hand kullens form som är spännande men resterna av en basaltkupp finns att se cirka 100 meter norr om högsta punkten där denna går i dagen på höger sida omstigen. Här kan man i berggrundsytan se tecken på den sexkantiga uppsprickning som sker då basalten i utloppskanalen svalnar av. Basaltkuppen är inte särskilt väl utvecklad och mycket vittrad. En fin och välutbildad basaltkupp kan man dock se om man beger sig till den närliggande lokalen Rallate (lokal 7). På Jällabjär tror man att det
inte bara finns en utan flera utloppskanaler. Dessa är dock täckta av sediment och vegetation (Björk et al. 2003).

Jällabjär är ett naturskyddsområde. Ungefär hälften av området utgörs av betesmark och resten är bevuxen med skog. Trädartsfaunan är mycket blandad och vi finner exempelvis björk, al, bok och ek. Tack vare att basalt bildar en näringsrik vittringsjordså är undervegetationen ganska rik. I området innan höjden finns ett klibbalskärr med vegetation av björk och vide samt kabbeleka och skogsfräken med flera. Bland fåglarna hittar vi ormvråk, koltrast, rödhake och flera sorters sångare. Bland de större djuren kan rådjur, hermelin, samt räv nämnas. Skåneleden går genom området och passerar höjdpunkten samt
basaltkuppen.

Vägbeskrivning: Jällabjär är beläget cirka 2 km nordöst om Röstånga. Kör väg 13 söderut till
du kommer till Röstånga. När du har kyrkan på din högra sida svänger du vänster in på en liten grusväg vid skylten Naturreservat (långarödsvägen). Följ vägen mot Jällabjärs naturreservat. Efter 2.2 km står det en skylt in till vänster mot naturreservatet. Där finns en
parkering. För att komma till vulkanens topp följer du den orangemarkerade Skåneleden i
nordöstlig riktning i ungefär 1 km.

GPS-punkt:Parkering 56.0025 13.3282

Geologi i närheten: Strax intill Jällabjär ligger Röstånga samhälle. Här kan du besöka flera spännande lokaler. Bland annat Odensjön (lokal 4), två breccior (lokal 2 och 3) och vittringskullarna i Nackarpsdalen (lokal 6).

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun