Svalövs kommun

10. Vargadalen

Testbild

Vargadalen tillhör, precis som Snuvehallar, Höjehallsområdet (Fig. 3). Området domineras av raka sprickdalar, ofta med sankmark i botten (Nyberg 1987). Sprickdalarna avgränsas
uppåt av bergsväggar med rasbranter nedanför (Fig. 1) eller branta sluttningar täckta av ett lager med blockig morän. Mellan dalarna hittar vi platåliknande höjder där berggrunden
ibland går i dagen. På platåerna dominerar gran medan sänkorna domineras av björk och al (Lundberg, 2013). Berggrunden och stenblocken i området är starkt uppspruckna
och rasmaterialets form bestäms av sprickplanen i berget, vilka är både horisontella och vertikala. En viss utrensning av dalstråken bör ha skett genom att smältvatten från den senaste inlandsisen dränerade genom sprickdalen och transporterade bort sediment och vittringsmaterial (Nyberg 1987).

I Vargadalen ser vi bergsväggar i gnejsgranit där flera sorters vittring kan urskiljas. Både skalvittring och klotvittring ger block och bergsväggar en rundad form. Skalvittring och
klotvittring härstammar från preglacial tid (tidsperioder före 2,6 miljoner år sedan) då klimatet var varmt och fuktigt och en omfattande kemisk djupvittring kunde ske (Nyberg 1987). Generellt tycks rundade former vara vanligare i granit än gnejs, vilket antagligen beror på att gnejs genomgått en omvandling på grund av hög temperatur och tryck, vilket gjort bergarten hårdare och mer motståndskraftig än granit. Vittringsgropar finns i den nordvästra delen av Vargadalen. Man kan vid någon bergsvägg se spår av den kraftiga mekaniska vittring som under de kvartära tundraperioderna har lett till utbildandet av vittringsbranter med kantigt rasmaterial (Fig. 1). Idag sker mycket lite frostvittring även om man då och då kan höra något enstaka block lossna och trilla ner från bergshammaren.
Bergshammaren är den delen av berggrunden som sticker ut ovanför rasbranten och som ”föder” denna med sitt vittringsmaterial. Det finns även några torbildningar i området. Torbildningen uppvisar både kantiga och rundade former vilket enligt Nyberg (1987) tyder på en kombination avkemisk och mekanisk vittring. Förslagsvis har en äldre vittringsform bildad under varma och fuktiga förhållanden senare delvis omformats under
periglaciala förhållanden. En torbildning är en vittringsform som kan bildas både under varma och fuktiga förhållanden (som i det här fallet) och under periglaciala förhållanden. Vittring och erosion angriper hörn, sprickplan och svaghetszoner först. Detta ger rundade former och gör att berget vittrar utifrån och in. Den delen av berggrunden som är hårdast och mest motståndskraftig mot vittring står sedan kvar som en stenstod. Ofta ser det ut som det ligger flera block staplade på varandra.

När man går genom sprickdalen kan man på flera ställen se järnockra i dalsidorna. Det är en järnförening som bildas genom utfällning från järnrikt grundvatten. Ockra består av kisel och lerpartiklar som får sin färg från järnoxyhydroxid. Ockra är ett förstadium till malmbildning och används som färgpigment. Förutom järnockran så finns det längs
vägen mot Snuvehallar en gammal husbehovstäkt i en moränavlagring, se Fig. 2.
Vargadalen har fått sitt namn på grund av att det fanns varg här under långa tider och den sista vargen sågs här så sent som på 1840-talet.

Vägbeskrivning: Följ vägen mellan Ljungbyhed och Stenestad (vägnr 1823). Efter 6.5 km går det en mindre grusväg in till höger, sväng in på denna. Följ grusvägen några hundra meter och parkera vid en vägbom på vänster sida. Gå in på den skogsvägen så
kommer du in i Vargadalen. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkt:Parkering och ingång till Vargadalen: 56.0418 13.1475. Skånes högsta punkt: 56.0639 13.1383.

Geologi i närheten: Inom Höjehallsområdet finns en fin utsiktsplats, inte Skånes högsta
punkt men den absolut bästa utsikten. Höjehall är 210 meter över havet som högst medan den högsta punkten (212,2 möh) ligger mellan Traneröds mosse och Magleröd. Höjden vid Höjehall finns markerad med ett x210 i Fig. 3. Det är också nära till Snuvehallar (lokal 11) där man kan se fler spännande vittringsformer och mäktiga bergsväggar.

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun