Svalövs kommun

11. Snuvehallar

Testbild

Höjehallsområdet som Snuvehallar tillhör domineras av raka sprickdalar, ofta med sankmark i botten (Nyberg 1987). Sprickdalarna avgränsas uppåt av bergsväggar i gnejsgranit (Wikman et al. 1993) med rasbranter nedanför eller av branta sluttningar täckta med ett lager av blockig morän. Mellan dalarna hittar vi platåliknande höjder där
berggrunden ibland går i dagen. En viss utrensning av dalstråken bör ha skett genom att smältvatten från den senaste inlandsisen dränerade genom sprickdalen och transporterade bort sediment och vittringsmaterial (Nyberg 1987). Berggrunden och
block är starkt uppspruckna och rasmaterialets form bestäms av sprickplanen i berget, vilka är både horisontella och vertikala. I Fig. 4 visas olika geomorfologiska former som kan ses i området. Vid punkten 1 kan en torliknande bildning ses (Fig. 2). Den enligt Nyberg (1987) förmodade torbildningen har både rundvittrade och kantiga former. Det finns gott om lösa block i området som uppvisar skalvittring. Skalvittring uppkommer genom att bergarten
bryts upp på grund av vittring i tunna ”skal” som faller av och ger den rundade formen. Skalvittring kan också ses i bergsväggen vid Snuvehallar (punkt 2 i Fig. 4). Här har skalen delvis fyllt igen sprickorna i bergsväggen. Andra sprickor är inte igenfyllda och man kan istället se hur sprickorna vidgats. Värt att notera är att där skalvittring har varit den dominerande processen så saknas vittringsbranter (talusbranter) (Nyberg 1987). Vid de ställen där man kan se rasmaterial har mekanisk vittring varit den dominerande processen. Sprickorna i bergsväggen har med största sannolikhet bildats genom tektoniska processer men sedan vidgats av isbildning och frostsprängning under de långa perioder av
tundraklimat som förekom före och efter istiderna under kvartärperioden. I ig. 4 markerar nr 3 rundvittrat berg i den östra dalsidan.

När man går mot Snuestuan passerar man Snuvehallar, som är en rak sprickfylld bergsvägg och en imponerande syn (Fig. 1). Sprickorna har genomkorsat bergsväggen på ett sätt såatt det ser ut som om det ligger ektangulära block staplade på varandra. Med tanke på istiderna som passerat sen berggrundens bildning är det anmärkningsvärt att den branta
bergsväggen fortfarande står kvar. Enligt Carserud (1992) kan detta bero på att omfattande vittring löst upp det sönderkrossade berget runt omkring så att endast det friska berget står kvar i en vittringsjord. Sannolikt har jordflytning under permafrostförhållanden efter den senaste istiden hjälpt till att avlägsna allt vittringsmaterial. En annan möjlighet är att väggen bildats på samma vis som torbildningar (Carserud 1992). Väggen har tidigare använts för klättring men är i dag inte godkänd av
länsstyrelsen för detta. Väggar som är godkända för klättring kan till exempel hittas i Klövahallar (Lundberg 2013). I bergsväggen vid Snuestuan finns det ett överhäng (en grotta) (Fig. 3). Under denna är det iordningställt sittplatser och en grillplats. Här är det
mysigt att sitta och fika. Grilla gör man bäst i eldstaden utanför. Det är sankt i marken, speciellt efter nederbörd. Det finns därför utplacerade spångar att gå på. I kärret i dalbottnen växer al, bok och gran.

Vägbeskrivning: Följ vägen mellan Ljungbyhed och Stenestad (vägnr 1823). Efter 7.4 km går det en mindre grusväg in till höger. Sväng in på denna. Följ grusvägen 1 km och
tag därefter den lilla stigen som går mot vänster från vägen i ytterligare 200 meter. Snuvehallar med Snuestuan finns cirka 800 meter nordväst om Höjehall. Karta över området ses till vänster.

GPS-punkter: Snuvehallar 56.0448 13.1382. Skånes högsta punkt: 56.0639
13.1383.

Geologi i närheten: Inom Höjehallsområdet finns en fin utsiktsplats, inte Skånes högsta
punkt men en fantastisk utsikt. Höjehall är 210 meter över havet som högst medan den högsta punkten (212,2 möh) ligger mellan Traneröds mosse och Magleröd. Höjden vid Höjehall finns markerad i Fig. 4. Det är också nära till Vargadalen (Lokal 10) där man kan se fler spännande vittringsformer.Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun