Svalövs kommun

Skötselplan

Naturskönt i Svalövs tätort

Syftet med kommunens skötselplanen är att beskriva de park- och grönytor samt naturområden som ligger inom kommunens ansvarsområde utifrån naturvärde, skötselbehov och skötselintensitet.

Skötselplanen redovisar också vilka värden som finns och hur man kan säkerställa och utveckla dessa. De är ett levande dokument som revideras efterhand som skötseln av ytor förändras och nya ytor tillkommer.

Publicerad: 2019-06-27

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun